خانم دکتر سوسن آل رسول

Dr. Suosan Alrasoul

استاد گروه عرفان اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306001)

3
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی