آقای دکتر احمد خیالی خطیبی

Dr. Ahmad Khayali Khatibi

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368515)

1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی