دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

The Journal of Geographical Research on Desert Areas

نشریه کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشدو از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی، پذیرای مقالات علمی در حوزه جغرافیای انسانی اعم از شهری، روستایی، سیاسی، فرهنگی، گردشگری و حوزه جغرافیای طبیعی اعم از ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی و حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، صرفا مربوط به مناطق بیابانی ایران و جهان می باشد. 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات