خانم دکتر مهری اکبری

Dr. Mehry Akbary

دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (251256)