بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات49,686نویسنده اول33,754هم پژوهی44,982ژورنال40کنفرانس21
رتبه2نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات23,695نویسنده اول16,049هم پژوهی16,327ژورنال28کنفرانس7
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات17,082نویسنده اول12,531هم پژوهی10,305ژورنال9کنفرانس10
رتبه4نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15,823نویسنده اول10,612هم پژوهی11,463ژورنال12کنفرانس9
رتبه5نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15,460نویسنده اول11,732هم پژوهی8,760ژورنال20کنفرانس48
رتبه6نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات14,713نویسنده اول11,119هم پژوهی9,307ژورنال10کنفرانس19
رتبه7نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13,074نویسنده اول10,029هم پژوهی7,404ژورنال6کنفرانس34
رتبه8نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,758نویسنده اول8,819هم پژوهی7,368ژورنال9کنفرانس21
رتبه9نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,746نویسنده اول9,441هم پژوهی8,138ژورنال8کنفرانس19
رتبه10نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,193نویسنده اول8,393هم پژوهی9,136ژورنال13کنفرانس10
رتبه11نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,637نویسنده اول7,728هم پژوهی9,445ژورنال9کنفرانس2
رتبه12نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات10,159نویسنده اول7,092هم پژوهی6,153ژورنال13کنفرانس8
رتبه13نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,631نویسنده اول7,335هم پژوهی5,132ژورنال1کنفرانس15
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,445نویسنده اول7,153هم پژوهی5,388ژورنال4کنفرانس5
رتبه15نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,215نویسنده اول7,135هم پژوهی5,350ژورنال5کنفرانس30
رتبه16نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,879نویسنده اول6,095هم پژوهی5,944ژورنال8کنفرانس4
رتبه17نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,232نویسنده اول5,712هم پژوهی5,415ژورنال3کنفرانس5
رتبه18نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,811نویسنده اول5,396هم پژوهی5,097ژورنال13کنفرانس2
رتبه19نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,234نویسنده اول5,083هم پژوهی4,735ژورنال1کنفرانس10
رتبه20نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,709نویسنده اول4,958هم پژوهی3,630ژورنال2کنفرانس7
رتبه21نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,629نویسنده اول4,672هم پژوهی4,635ژورنال3کنفرانس1
رتبه22نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,417نویسنده اول4,784هم پژوهی4,186ژورنال4کنفرانس11
رتبه23نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,232نویسنده اول4,552هم پژوهی3,756ژورنال3کنفرانس10
رتبه24نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,935نویسنده اول4,196هم پژوهی3,666ژورنال5کنفرانس12
رتبه25نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,888نویسنده اول4,209هم پژوهی4,258ژورنال3کنفرانس2
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,815نویسنده اول3,805هم پژوهی4,246ژورنال5کنفرانس3
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,618نویسنده اول4,303هم پژوهی3,603ژورنال5کنفرانس4
رتبه28نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,569نویسنده اول4,090هم پژوهی3,330ژورنال2کنفرانس26
رتبه29نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,560نویسنده اول4,247هم پژوهی3,384ژورنال3کنفرانس7
رتبه30نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,467نویسنده اول3,920هم پژوهی3,606ژورنال2کنفرانس15
رتبه31نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,360نویسنده اول3,907هم پژوهی2,637ژورنال3کنفرانس4
رتبه32نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,313نویسنده اول4,103هم پژوهی2,787ژورنال4کنفرانس9
رتبه33نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,136نویسنده اول3,858هم پژوهی3,570ژورنال2کنفرانس14
رتبه34نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,050نویسنده اول3,071هم پژوهی3,887ژورنال1کنفرانس5
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,953نویسنده اول3,734هم پژوهی2,816ژورنال1کنفرانس3
رتبه36نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,862نویسنده اول3,544هم پژوهی2,983ژورنال2کنفرانس2
رتبه37نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,816نویسنده اول3,665هم پژوهی3,038ژورنال1کنفرانس2
رتبه38نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,723نویسنده اول3,284هم پژوهی3,054ژورنال6کنفرانس6
رتبه39نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,571نویسنده اول3,348هم پژوهی3,273ژورنال1کنفرانس2
رتبه40نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,520نویسنده اول3,201هم پژوهی3,104ژورنال4کنفرانس17
رتبه41نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,426نویسنده اول3,008هم پژوهی3,130ژورنال5کنفرانس2
رتبه42نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,398نویسنده اول3,252هم پژوهی2,827ژورنال0کنفرانس0
رتبه43نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,284نویسنده اول2,864هم پژوهی3,007ژورنال3کنفرانس24
رتبه44نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,133نویسنده اول2,708هم پژوهی2,845ژورنال4کنفرانس6
رتبه45نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,008نویسنده اول2,990هم پژوهی2,576ژورنال2کنفرانس2
رتبه46نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,936نویسنده اول2,935هم پژوهی2,427ژورنال1کنفرانس11
رتبه47نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,907نویسنده اول3,006هم پژوهی2,027ژورنال6کنفرانس31
رتبه48نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,841نویسنده اول2,849هم پژوهی2,474ژورنال2کنفرانس3
رتبه49نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,800نویسنده اول2,657هم پژوهی2,553ژورنال1کنفرانس3
رتبه50نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,737نویسنده اول2,939هم پژوهی2,356ژورنال2کنفرانس11
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,723نویسنده اول2,846هم پژوهی1,831ژورنال1کنفرانس23
رتبه52نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,681نویسنده اول2,773هم پژوهی2,181ژورنال0کنفرانس4
رتبه53نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,594نویسنده اول2,500هم پژوهی2,287ژورنال2کنفرانس6
رتبه54نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,586نویسنده اول2,460هم پژوهی2,393ژورنال0کنفرانس2
رتبه55نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,575نویسنده اول2,448هم پژوهی2,331ژورنال4کنفرانس2
رتبه56نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,465نویسنده اول2,514هم پژوهی2,208ژورنال4کنفرانس4
رتبه57نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,396نویسنده اول2,614هم پژوهی1,578ژورنال2کنفرانس6
رتبه58نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,249نویسنده اول2,625هم پژوهی1,608ژورنال3کنفرانس18
رتبه59نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,168نویسنده اول2,053هم پژوهی2,448ژورنال4کنفرانس6
رتبه60نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,098نویسنده اول2,077هم پژوهی2,294ژورنال8کنفرانس0
رتبه61نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,011نویسنده اول2,205هم پژوهی2,358ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,964نویسنده اول2,115هم پژوهی2,143ژورنال1کنفرانس3
رتبه63نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,870نویسنده اول2,202هم پژوهی1,396ژورنال2کنفرانس13
رتبه64نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,821نویسنده اول2,267هم پژوهی1,713ژورنال2کنفرانس0
رتبه65نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,806نویسنده اول2,015هم پژوهی1,807ژورنال1کنفرانس3
رتبه66نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,799نویسنده اول1,994هم پژوهی1,674ژورنال0کنفرانس3
رتبه67نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,691نویسنده اول1,957هم پژوهی1,765ژورنال3کنفرانس6
رتبه68نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,689نویسنده اول1,995هم پژوهی1,427ژورنال0کنفرانس0
رتبه69نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,553نویسنده اول1,875هم پژوهی1,482ژورنال1کنفرانس17
رتبه70نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,550نویسنده اول1,862هم پژوهی1,470ژورنال1کنفرانس5
رتبه71نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,504نویسنده اول1,631هم پژوهی2,342ژورنال2کنفرانس4
رتبه72نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,343نویسنده اول1,701هم پژوهی1,986ژورنال1کنفرانس0
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,338نویسنده اول1,691هم پژوهی1,314ژورنال2کنفرانس0
رتبه74نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,283نویسنده اول1,645هم پژوهی1,499ژورنال0کنفرانس1
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,270نویسنده اول1,464هم پژوهی1,627ژورنال3کنفرانس1
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,250نویسنده اول1,560هم پژوهی1,722ژورنال1کنفرانس1
رتبه77نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,225نویسنده اول1,497هم پژوهی1,513ژورنال1کنفرانس8
رتبه78نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,137نویسنده اول1,573هم پژوهی1,336ژورنال0کنفرانس3
رتبه79نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,110نویسنده اول1,527هم پژوهی1,264ژورنال1کنفرانس10
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,086نویسنده اول1,417هم پژوهی1,702ژورنال4کنفرانس3
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,972نویسنده اول1,563هم پژوهی1,057ژورنال0کنفرانس0
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,966نویسنده اول1,503هم پژوهی1,099ژورنال4کنفرانس2
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,938نویسنده اول1,483هم پژوهی2,021ژورنال0کنفرانس0
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,931نویسنده اول1,362هم پژوهی1,054ژورنال0کنفرانس13
رتبه85نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,879نویسنده اول1,465هم پژوهی939ژورنال2کنفرانس1
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,849نویسنده اول1,436هم پژوهی1,129ژورنال0کنفرانس6
رتبه87نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,809نویسنده اول1,357هم پژوهی1,065ژورنال3کنفرانس5
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,796نویسنده اول1,575هم پژوهی907ژورنال1کنفرانس7
رتبه89نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,778نویسنده اول1,290هم پژوهی998ژورنال2کنفرانس2
رتبه90نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,778نویسنده اول1,247هم پژوهی1,061ژورنال0کنفرانس0
رتبه91نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,750نویسنده اول1,202هم پژوهی948ژورنال0کنفرانس6
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,622نویسنده اول1,190هم پژوهی959ژورنال1کنفرانس2
رتبه93نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,557نویسنده اول1,046هم پژوهی1,003ژورنال1کنفرانس3
رتبه94نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,515نویسنده اول1,124هم پژوهی922ژورنال0کنفرانس2
رتبه95نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,503نویسنده اول1,045هم پژوهی1,160ژورنال1کنفرانس1
رتبه96نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,478نویسنده اول905هم پژوهی1,079ژورنال1کنفرانس3
رتبه97نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,450نویسنده اول1,161هم پژوهی638ژورنال2کنفرانس1
رتبه98نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,443نویسنده اول1,026هم پژوهی977ژورنال0کنفرانس2
رتبه99نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,406نویسنده اول990هم پژوهی1,159ژورنال0کنفرانس0
رتبه100نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,387نویسنده اول933هم پژوهی947ژورنال1کنفرانس0
رتبه101نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,370نویسنده اول1,036هم پژوهی807ژورنال0کنفرانس2
رتبه102نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,326نویسنده اول953هم پژوهی835ژورنال1کنفرانس1
رتبه103نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,252نویسنده اول781هم پژوهی1,019ژورنال1کنفرانس3
رتبه104نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,211نویسنده اول797هم پژوهی813ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,170نویسنده اول757هم پژوهی853ژورنال0کنفرانس5
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,124نویسنده اول860هم پژوهی803ژورنال1کنفرانس3
رتبه107نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,056نویسنده اول676هم پژوهی774ژورنال0کنفرانس3
رتبه108نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,047نویسنده اول701هم پژوهی685ژورنال1کنفرانس7
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,019نویسنده اول742هم پژوهی693ژورنال2کنفرانس2
رتبه110نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات978نویسنده اول726هم پژوهی596ژورنال0کنفرانس6
رتبه111نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات972نویسنده اول647هم پژوهی921ژورنال3کنفرانس0
رتبه112نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات951نویسنده اول717هم پژوهی447ژورنال0کنفرانس0
رتبه113نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات938نویسنده اول703هم پژوهی658ژورنال0کنفرانس0
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات933نویسنده اول641هم پژوهی666ژورنال0کنفرانس13
رتبه115نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات926نویسنده اول646هم پژوهی608ژورنال1کنفرانس0
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات919نویسنده اول602هم پژوهی567ژورنال2کنفرانس1
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات894نویسنده اول640هم پژوهی586ژورنال0کنفرانس3
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات890نویسنده اول626هم پژوهی593ژورنال0کنفرانس4
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات890نویسنده اول639هم پژوهی630ژورنال0کنفرانس0
رتبه120نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات890نویسنده اول534هم پژوهی691ژورنال0کنفرانس16
رتبه121نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات882نویسنده اول707هم پژوهی340ژورنال0کنفرانس2
رتبه122نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات877نویسنده اول585هم پژوهی552ژورنال0کنفرانس0
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات869نویسنده اول635هم پژوهی473ژورنال1کنفرانس6
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات868نویسنده اول610هم پژوهی639ژورنال1کنفرانس1
رتبه125نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات855نویسنده اول579هم پژوهی578ژورنال0کنفرانس2
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات855نویسنده اول466هم پژوهی669ژورنال0کنفرانس1
رتبه127نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات814نویسنده اول430هم پژوهی759ژورنال0کنفرانس0
رتبه128نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات783نویسنده اول580هم پژوهی434ژورنال0کنفرانس5
رتبه129نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات776نویسنده اول511هم پژوهی561ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات774نویسنده اول549هم پژوهی531ژورنال2کنفرانس16
رتبه131نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات772نویسنده اول563هم پژوهی495ژورنال0کنفرانس3
رتبه132نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات755نویسنده اول559هم پژوهی322ژورنال0کنفرانس4
رتبه133نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات754نویسنده اول577هم پژوهی410ژورنال0کنفرانس0
رتبه134نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات719نویسنده اول428هم پژوهی503ژورنال0کنفرانس1
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات695نویسنده اول449هم پژوهی637ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات655نویسنده اول491هم پژوهی376ژورنال0کنفرانس0
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات653نویسنده اول423هم پژوهی479ژورنال0کنفرانس2
رتبه138نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات651نویسنده اول448هم پژوهی460ژورنال0کنفرانس0
رتبه139نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات650نویسنده اول423هم پژوهی472ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات639نویسنده اول468هم پژوهی492ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات626نویسنده اول484هم پژوهی408ژورنال0کنفرانس1
رتبه142نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات620نویسنده اول440هم پژوهی365ژورنال0کنفرانس3
رتبه143نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات611نویسنده اول445هم پژوهی494ژورنال0کنفرانس2
رتبه144نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات602نویسنده اول406هم پژوهی475ژورنال0کنفرانس1
رتبه145نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات597نویسنده اول394هم پژوهی446ژورنال0کنفرانس2
رتبه146نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات576نویسنده اول498هم پژوهی325ژورنال0کنفرانس19
رتبه147نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات565نویسنده اول393هم پژوهی362ژورنال0کنفرانس7
رتبه148نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات557نویسنده اول333هم پژوهی461ژورنال0کنفرانس1
رتبه149نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات556نویسنده اول400هم پژوهی308ژورنال0کنفرانس0
رتبه150نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات546نویسنده اول439هم پژوهی715ژورنال0کنفرانس4
رتبه151نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات527نویسنده اول390هم پژوهی280ژورنال0کنفرانس0
رتبه152نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات521نویسنده اول374هم پژوهی322ژورنال0کنفرانس0
رتبه153نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات497نویسنده اول283هم پژوهی373ژورنال0کنفرانس1
رتبه154نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات483نویسنده اول296هم پژوهی376ژورنال0کنفرانس0
رتبه155نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات481نویسنده اول332هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس4
رتبه156نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نکانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات476نویسنده اول297هم پژوهی376ژورنال0کنفرانس0
رتبه157نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات475نویسنده اول283هم پژوهی441ژورنال0کنفرانس0
رتبه158نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات474نویسنده اول386هم پژوهی196ژورنال1کنفرانس1
رتبه159نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات444نویسنده اول349هم پژوهی276ژورنال0کنفرانس0
رتبه160نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات440نویسنده اول348هم پژوهی331ژورنال0کنفرانس11
رتبه161نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات430نویسنده اول298هم پژوهی296ژورنال0کنفرانس0
رتبه162نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات420نویسنده اول246هم پژوهی332ژورنال0کنفرانس0
رتبه163نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات420نویسنده اول272هم پژوهی260ژورنال0کنفرانس0
رتبه164نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات419نویسنده اول289هم پژوهی384ژورنال0کنفرانس0
رتبه165نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات418نویسنده اول265هم پژوهی346ژورنال0کنفرانس1
رتبه166نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات417نویسنده اول198هم پژوهی353ژورنال0کنفرانس0
رتبه167نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات415نویسنده اول234هم پژوهی384ژورنال0کنفرانس0
رتبه168نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات405نویسنده اول274هم پژوهی290ژورنال0کنفرانس0
رتبه169نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات403نویسنده اول201هم پژوهی377ژورنال0کنفرانس8
رتبه170نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات398نویسنده اول281هم پژوهی247ژورنال0کنفرانس0
رتبه171نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات394نویسنده اول317هم پژوهی217ژورنال0کنفرانس1
رتبه172نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات391نویسنده اول208هم پژوهی388ژورنال0کنفرانس0
رتبه173نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات389نویسنده اول299هم پژوهی197ژورنال0کنفرانس1
رتبه174نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات371نویسنده اول239هم پژوهی269ژورنال0کنفرانس0
رتبه175نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات363نویسنده اول239هم پژوهی321ژورنال1کنفرانس0
رتبه176نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات345نویسنده اول220هم پژوهی248ژورنال0کنفرانس4
رتبه177نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملاردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات339نویسنده اول273هم پژوهی199ژورنال0کنفرانس0
رتبه178نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات324نویسنده اول179هم پژوهی249ژورنال0کنفرانس0
رتبه179نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات317نویسنده اول215هم پژوهی223ژورنال1کنفرانس14
رتبه180نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد انارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات314نویسنده اول235هم پژوهی222ژورنال0کنفرانس1
رتبه181نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات310نویسنده اول200هم پژوهی222ژورنال0کنفرانس2
رتبه182نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات307نویسنده اول215هم پژوهی190ژورنال0کنفرانس1
رتبه183نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات306نویسنده اول214هم پژوهی198ژورنال0کنفرانس0
رتبه184نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات304نویسنده اول205هم پژوهی265ژورنال0کنفرانس3
رتبه185نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکونوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات293نویسنده اول209هم پژوهی259ژورنال0کنفرانس2
رتبه186نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات286نویسنده اول191هم پژوهی186ژورنال0کنفرانس2
رتبه187نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات284نویسنده اول196هم پژوهی193ژورنال0کنفرانس0
رتبه188نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات280نویسنده اول182هم پژوهی219ژورنال0کنفرانس0
رتبه189نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات275نویسنده اول175هم پژوهی183ژورنال0کنفرانس0
رتبه190نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات273نویسنده اول176هم پژوهی190ژورنال0کنفرانس0
رتبه191نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات273نویسنده اول190هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس0
رتبه192نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات269نویسنده اول199هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس1
رتبه193نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات260نویسنده اول175هم پژوهی191ژورنال0کنفرانس2
رتبه194نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات259نویسنده اول175هم پژوهی136ژورنال0کنفرانس0
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات258نویسنده اول190هم پژوهی177ژورنال0کنفرانس0
رتبه196نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات256نویسنده اول173هم پژوهی149ژورنال0کنفرانس3
رتبه197نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات254نویسنده اول175هم پژوهی168ژورنال0کنفرانس1
رتبه198نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات254نویسنده اول161هم پژوهی199ژورنال0کنفرانس1
رتبه199نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات253نویسنده اول148هم پژوهی180ژورنال0کنفرانس1
رتبه200نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکونوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات248نویسنده اول176هم پژوهی173ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات247نویسنده اول154هم پژوهی203ژورنال0کنفرانس0
رتبه202نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات247نویسنده اول169هم پژوهی169ژورنال0کنفرانس1
رتبه203نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات239نویسنده اول163هم پژوهی166ژورنال0کنفرانس0
رتبه204نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات238نویسنده اول137هم پژوهی177ژورنال0کنفرانس0
رتبه205نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات237نویسنده اول186هم پژوهی145ژورنال0کنفرانس0
رتبه206نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات234نویسنده اول151هم پژوهی139ژورنال0کنفرانس0
رتبه207نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات232نویسنده اول111هم پژوهی259ژورنال0کنفرانس0
رتبه208نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات228نویسنده اول105هم پژوهی202ژورنال0کنفرانس0
رتبه209نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات225نویسنده اول144هم پژوهی171ژورنال0کنفرانس4
رتبه210نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات213نویسنده اول166هم پژوهی161ژورنال0کنفرانس0
رتبه211نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات206نویسنده اول129هم پژوهی190ژورنال0کنفرانس0
رتبه212نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات202نویسنده اول141هم پژوهی126ژورنال0کنفرانس0
رتبه213نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد روداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات196نویسنده اول131هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس0
رتبه214نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات195نویسنده اول115هم پژوهی110ژورنال0کنفرانس0
رتبه215نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات187نویسنده اول119هم پژوهی137ژورنال0کنفرانس0
رتبه216نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات174نویسنده اول81هم پژوهی193ژورنال0کنفرانس0
رتبه217نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات169نویسنده اول105هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس0
رتبه218نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات158نویسنده اول67هم پژوهی132ژورنال0کنفرانس0
رتبه219نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات150نویسنده اول90هم پژوهی127ژورنال1کنفرانس0
رتبه220نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات150نویسنده اول106هم پژوهی96ژورنال0کنفرانس0
رتبه221نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات149نویسنده اول94هم پژوهی135ژورنال0کنفرانس2
رتبه222نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات140نویسنده اول90هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس1
رتبه223نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات138نویسنده اول73هم پژوهی133ژورنال0کنفرانس0
رتبه224نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات138نویسنده اول92هم پژوهی87ژورنال0کنفرانس0
رتبه225نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات137نویسنده اول97هم پژوهی123ژورنال0کنفرانس0
رتبه226نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات134نویسنده اول104هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه227نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات129نویسنده اول24هم پژوهی138ژورنال0کنفرانس0
رتبه228نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات129نویسنده اول105هم پژوهی66ژورنال0کنفرانس0
رتبه229نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات126نویسنده اول72هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه230نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات125نویسنده اول68هم پژوهی117ژورنال0کنفرانس0
رتبه231نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات124نویسنده اول86هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس14
رتبه232نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات124نویسنده اول78هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس0
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات122نویسنده اول66هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه234نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات120نویسنده اول73هم پژوهی106ژورنال0کنفرانس0
رتبه235نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات118نویسنده اول62هم پژوهی104ژورنال0کنفرانس0
رتبه236نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات117نویسنده اول79هم پژوهی100ژورنال0کنفرانس0
رتبه237نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات114نویسنده اول95هم پژوهی39ژورنال0کنفرانس0
رتبه238نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات114نویسنده اول65هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس0
رتبه239نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات113نویسنده اول68هم پژوهی82ژورنال0کنفرانس0
رتبه240نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات98نویسنده اول66هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات96نویسنده اول63هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس0
رتبه242نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات95نویسنده اول70هم پژوهی52ژورنال0کنفرانس0
رتبه243نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات91نویسنده اول64هم پژوهی77ژورنال0کنفرانس0
رتبه244نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات90نویسنده اول54هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس0
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات87نویسنده اول47هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه246نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات86نویسنده اول59هم پژوهی81ژورنال0کنفرانس0
رتبه247نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات81نویسنده اول55هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس0
رتبه248نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات77نویسنده اول37هم پژوهی70ژورنال0کنفرانس0
رتبه249نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات77نویسنده اول41هم پژوهی62ژورنال0کنفرانس0
رتبه250نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات67نویسنده اول58هم پژوهی25ژورنال0کنفرانس1
رتبه251نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات57نویسنده اول38هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات56نویسنده اول38هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس0
رتبه253نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات54نویسنده اول22هم پژوهی51ژورنال0کنفرانس0
رتبه254نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات53نویسنده اول35هم پژوهی41ژورنال0کنفرانس0
رتبه255نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات53نویسنده اول35هم پژوهی54ژورنال0کنفرانس0
رتبه256نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات48نویسنده اول39هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه257نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات45نویسنده اول33هم پژوهی42ژورنال0کنفرانس0
رتبه258نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تایبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات45نویسنده اول32هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه259نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات43نویسنده اول23هم پژوهی39ژورنال0کنفرانس1
رتبه260نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات42نویسنده اول35هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه261نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات38نویسنده اول20هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه262نام مرکزدانشگاه آزاداسلامی واحد فارساننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات36نویسنده اول24هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه263نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات33نویسنده اول20هم پژوهی8ژورنال0کنفرانس0
رتبه264نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات33نویسنده اول22هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه265نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات28نویسنده اول14هم پژوهی25ژورنال0کنفرانس0
رتبه266نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات27نویسنده اول13هم پژوهی26ژورنال0کنفرانس0
رتبه267نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات25نویسنده اول14هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه268نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات24نویسنده اول12هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه269نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات23نویسنده اول11هم پژوهی29ژورنال0کنفرانس0
رتبه270نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات21نویسنده اول10هم پژوهی16ژورنال0کنفرانس0
رتبه271نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات18نویسنده اول13هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه272نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات17نویسنده اول10هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه273نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15نویسنده اول2هم پژوهی16ژورنال0کنفرانس0
رتبه274نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شازندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15نویسنده اول10هم پژوهی16ژورنال0کنفرانس0
رتبه275نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13نویسنده اول7هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه276نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12نویسنده اول4هم پژوهی10ژورنال0کنفرانس0
رتبه277نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8نویسنده اول2هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه278نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6نویسنده اول3هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0