بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات39,858نویسنده اول26,733هم پژوهی35,424ژورنال38کنفرانس18
رتبه2نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات17,922نویسنده اول12,039هم پژوهی12,069ژورنال22کنفرانس5
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13,442نویسنده اول9,853هم پژوهی7,633ژورنال7کنفرانس8
رتبه4نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,665نویسنده اول9,717هم پژوهی7,650ژورنال7کنفرانس18
رتبه5نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,621نویسنده اول8,388هم پژوهی9,070ژورنال10کنفرانس4
رتبه6نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12,111نویسنده اول9,106هم پژوهی6,844ژورنال12کنفرانس42
رتبه7نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,232نویسنده اول8,636هم پژوهی6,204ژورنال6کنفرانس31
رتبه8نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11,192نویسنده اول8,335هم پژوهی6,947ژورنال5کنفرانس17
رتبه9نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات10,762نویسنده اول7,539هم پژوهی5,863ژورنال8کنفرانس19
رتبه10نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,894نویسنده اول6,853هم پژوهی7,234ژورنال13کنفرانس5
رتبه11نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات9,025نویسنده اول5,980هم پژوهی7,090ژورنال9کنفرانس2
رتبه12نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,149نویسنده اول6,234هم پژوهی4,198ژورنال1کنفرانس14
رتبه13نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8,123نویسنده اول6,202هم پژوهی4,492ژورنال4کنفرانس5
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,995نویسنده اول6,290هم پژوهی4,524ژورنال3کنفرانس28
رتبه15نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,952نویسنده اول5,620هم پژوهی4,465ژورنال7کنفرانس8
رتبه16نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات7,688نویسنده اول5,300هم پژوهی4,997ژورنال8کنفرانس4
رتبه17نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,797نویسنده اول4,716هم پژوهی4,300ژورنال3کنفرانس5
رتبه18نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,098نویسنده اول4,244هم پژوهی3,789ژورنال11کنفرانس2
رتبه19نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6,023نویسنده اول4,276هم پژوهی3,646ژورنال1کنفرانس9
رتبه20نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,530نویسنده اول4,095هم پژوهی2,955ژورنال2کنفرانس7
رتبه21نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,370نویسنده اول4,053هم پژوهی3,254ژورنال4کنفرانس10
رتبه22نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,239نویسنده اول3,783هم پژوهی3,607ژورنال3کنفرانس2
رتبه23نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,062نویسنده اول3,725هم پژوهی2,951ژورنال3کنفرانس10
رتبه24نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5,014نویسنده اول3,569هم پژوهی3,366ژورنال3کنفرانس0
رتبه25نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,883نویسنده اول3,497هم پژوهی2,960ژورنال5کنفرانس11
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,774نویسنده اول3,725هم پژوهی2,783ژورنال3کنفرانس5
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,701نویسنده اول3,427هم پژوهی2,957ژورنال2کنفرانس12
رتبه28نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,684نویسنده اول3,592هم پژوهی3,004ژورنال5کنفرانس4
رتبه29نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,658نویسنده اول3,420هم پژوهی2,626ژورنال1کنفرانس26
رتبه30نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,521نویسنده اول3,350هم پژوهی2,088ژورنال3کنفرانس3
رتبه31نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,470نویسنده اول2,900هم پژوهی3,176ژورنال4کنفرانس3
رتبه32نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,424نویسنده اول3,399هم پژوهی2,252ژورنال2کنفرانس9
رتبه33نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,225نویسنده اول3,251هم پژوهی2,779ژورنال1کنفرانس12
رتبه34نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,155نویسنده اول2,902هم پژوهی2,503ژورنال6کنفرانس6
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات4,115نویسنده اول2,512هم پژوهی3,001ژورنال1کنفرانس5
رتبه36نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,907نویسنده اول3,010هم پژوهی2,365ژورنال1کنفرانس1
رتبه37نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,867نویسنده اول2,799هم پژوهی2,321ژورنال2کنفرانس2
رتبه38نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,850نویسنده اول2,908هم پژوهی2,103ژورنال1کنفرانس2
رتبه39نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,753نویسنده اول2,786هم پژوهی2,504ژورنال1کنفرانس2
رتبه40نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,678نویسنده اول2,750هم پژوهی2,197ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,571نویسنده اول2,511هم پژوهی2,280ژورنال3کنفرانس15
رتبه42نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,516نویسنده اول2,726هم پژوهی1,604ژورنال1کنفرانس23
رتبه43نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,481نویسنده اول2,679هم پژوهی1,997ژورنال1کنفرانس11
رتبه44نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,375نویسنده اول2,531هم پژوهی2,113ژورنال2کنفرانس3
رتبه45نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,333نویسنده اول2,162هم پژوهی2,252ژورنال2کنفرانس5
رتبه46نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,292نویسنده اول2,199هم پژوهی2,240ژورنال3کنفرانس22
رتبه47نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,289نویسنده اول2,530هم پژوهی1,596ژورنال1کنفرانس28
رتبه48نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,262نویسنده اول2,532هم پژوهی1,543ژورنال2کنفرانس6
رتبه49نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,256نویسنده اول2,513هم پژوهی1,930ژورنال2کنفرانس2
رتبه50نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,208نویسنده اول2,584هم پژوهی1,932ژورنال2کنفرانس10
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,126نویسنده اول2,214هم پژوهی2,018ژورنال1کنفرانس3
رتبه52نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,066نویسنده اول2,142هم پژوهی1,931ژورنال0کنفرانس2
رتبه53نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات3,054نویسنده اول2,013هم پژوهی2,158ژورنال4کنفرانس2
رتبه54نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,942نویسنده اول2,197هم پژوهی1,740ژورنال0کنفرانس4
رتبه55نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,924نویسنده اول2,047هم پژوهی1,720ژورنال2کنفرانس5
رتبه56نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,727نویسنده اول2,105هم پژوهی1,285ژورنال1کنفرانس13
رتبه57نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,707نویسنده اول1,891هم پژوهی1,595ژورنال4کنفرانس2
رتبه58نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,614نویسنده اول1,899هم پژوهی1,837ژورنال1کنفرانس3
رتبه59نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,592نویسنده اول1,872هم پژوهی1,671ژورنال3کنفرانس3
رتبه60نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,535نویسنده اول2,024هم پژوهی1,339ژورنال3کنفرانس14
رتبه61نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,514نویسنده اول1,870هم پژوهی1,950ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,488نویسنده اول1,688هم پژوهی1,751ژورنال7کنفرانس0
رتبه63نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,470نویسنده اول2,000هم پژوهی1,503ژورنال0کنفرانس0
رتبه64نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,427نویسنده اول1,771هم پژوهی1,466ژورنال1کنفرانس3
رتبه65نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,414نویسنده اول1,735هم پژوهی1,367ژورنال0کنفرانس3
رتبه66نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,352نویسنده اول1,498هم پژوهی1,818ژورنال2کنفرانس6
رتبه67نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,241نویسنده اول1,690هم پژوهی1,124ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,126نویسنده اول1,581هم پژوهی1,176ژورنال0کنفرانس10
رتبه69نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات2,059نویسنده اول1,506هم پژوهی1,147ژورنال0کنفرانس5
رتبه70نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,980نویسنده اول1,449هم پژوهی1,034ژورنال2کنفرانس0
رتبه71نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,965نویسنده اول1,453هم پژوهی1,215ژورنال0کنفرانس1
رتبه72نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,960نویسنده اول1,410هم پژوهی1,260ژورنال1کنفرانس6
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,896نویسنده اول1,234هم پژوهی1,315ژورنال3کنفرانس1
رتبه74نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,865نویسنده اول1,334هم پژوهی1,504ژورنال1کنفرانس0
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,822نویسنده اول1,361هم پژوهی1,077ژورنال0کنفرانس3
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,809نویسنده اول1,223هم پژوهی1,187ژورنال1کنفرانس7
رتبه77نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,771نویسنده اول1,429هم پژوهی854ژورنال0کنفرانس0
رتبه78نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,754نویسنده اول1,177هم پژوهی1,421ژورنال4کنفرانس3
رتبه79نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,696نویسنده اول1,175هم پژوهی1,234ژورنال1کنفرانس1
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,645نویسنده اول1,151هم پژوهی869ژورنال0کنفرانس13
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,611نویسنده اول1,256هم پژوهی944ژورنال0کنفرانس6
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,598نویسنده اول1,430هم پژوهی745ژورنال1کنفرانس7
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,596نویسنده اول1,207هم پژوهی915ژورنال3کنفرانس5
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,570نویسنده اول1,203هم پژوهی849ژورنال3کنفرانس2
رتبه85نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,547نویسنده اول1,142هم پژوهی829ژورنال0کنفرانس10
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,506نویسنده اول1,047هم پژوهی931ژورنال0کنفرانس0
رتبه87نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,474نویسنده اول1,155هم پژوهی731ژورنال2کنفرانس1
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,427نویسنده اول1,083هم پژوهی1,385ژورنال0کنفرانس0
رتبه89نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,351نویسنده اول1,005هم پژوهی687ژورنال2کنفرانس2
رتبه90نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,350نویسنده اول911هم پژوهی847ژورنال1کنفرانس2
رتبه91نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,347نویسنده اول963هم پژوهی817ژورنال0کنفرانس2
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,332نویسنده اول1,001هم پژوهی778ژورنال0کنفرانس2
رتبه93نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,326نویسنده اول873هم پژوهی735ژورنال0کنفرانس6
رتبه94نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,295نویسنده اول915هم پژوهی874ژورنال0کنفرانس2
رتبه95نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,288نویسنده اول810هم پژوهی1,190ژورنال1کنفرانس2
رتبه96نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,217نویسنده اول755هم پژوهی818ژورنال1کنفرانس3
رتبه97نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,121نویسنده اول904هم پژوهی456ژورنال1کنفرانس1
رتبه98نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,103نویسنده اول784هم پژوهی796ژورنال1کنفرانس1
رتبه99نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,059نویسنده اول804هم پژوهی710ژورنال0کنفرانس0
رتبه100نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,044نویسنده اول771هم پژوهی535ژورنال1کنفرانس1
رتبه101نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,036نویسنده اول726هم پژوهی588ژورنال1کنفرانس0
رتبه102نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات1,008نویسنده اول780هم پژوهی693ژورنال1کنفرانس3
رتبه103نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات984نویسنده اول672هم پژوهی601ژورنال0کنفرانس0
رتبه104نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات918نویسنده اول606هم پژوهی583ژورنال1کنفرانس3
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات917نویسنده اول655هم پژوهی554ژورنال0کنفرانس1
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات902نویسنده اول626هم پژوهی565ژورنال0کنفرانس5
رتبه107نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات873نویسنده اول583هم پژوهی543ژورنال1کنفرانس6
رتبه108نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات870نویسنده اول644هم پژوهی494ژورنال0کنفرانس6
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات836نویسنده اول565هم پژوهی789ژورنال0کنفرانس0
رتبه110نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات808نویسنده اول597هم پژوهی554ژورنال2کنفرانس1
رتبه111نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات805نویسنده اول545هم پژوهی492ژورنال0کنفرانس3
رتبه112نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات802نویسنده اول610هم پژوهی349ژورنال0کنفرانس0
رتبه113نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات801نویسنده اول578هم پژوهی574ژورنال0کنفرانس0
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات796نویسنده اول585هم پژوهی531ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات769نویسنده اول570هم پژوهی402ژورنال0کنفرانس6
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات753نویسنده اول538هم پژوهی523ژورنال0کنفرانس10
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات753نویسنده اول495هم پژوهی462ژورنال1کنفرانس1
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات740نویسنده اول487هم پژوهی462ژورنال0کنفرانس0
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات738نویسنده اول608هم پژوهی240ژورنال0کنفرانس2
رتبه120نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات737نویسنده اول532هم پژوهی432ژورنال1کنفرانس0
رتبه121نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات715نویسنده اول519هم پژوهی465ژورنال0کنفرانس3
رتبه122نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات705نویسنده اول435هم پژوهی501ژورنال0کنفرانس15
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات701نویسنده اول502هم پژوهی486ژورنال4کنفرانس14
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات682نویسنده اول475هم پژوهی471ژورنال0کنفرانس1
رتبه125نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات682نویسنده اول484هم پژوهی463ژورنال1کنفرانس1
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات675نویسنده اول507هم پژوهی371ژورنال0کنفرانس5
رتبه127نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات651نویسنده اول429هم پژوهی454ژورنال0کنفرانس0
رتبه128نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات647نویسنده اول493هم پژوهی345ژورنال0کنفرانس0
رتبه129نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات645نویسنده اول354هم پژوهی542ژورنال0کنفرانس0
رتبه130نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات630نویسنده اول428هم پژوهی408ژورنال0کنفرانس2
رتبه131نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات630نویسنده اول472هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات630نویسنده اول461هم پژوهی273ژورنال0کنفرانس4
رتبه133نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات614نویسنده اول333هم پژوهی430ژورنال0کنفرانس1
رتبه134نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات578نویسنده اول429هم پژوهی332ژورنال0کنفرانس3
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات571نویسنده اول420هم پژوهی546ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات562نویسنده اول338هم پژوهی351ژورنال0کنفرانس1
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات549نویسنده اول397هم پژوهی421ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات541نویسنده اول360هم پژوهی398ژورنال0کنفرانس2
رتبه139نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات540نویسنده اول472هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس19
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات535نویسنده اول340هم پژوهی378ژورنال0کنفرانس2
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات529نویسنده اول376هم پژوهی323ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات522نویسنده اول370هم پژوهی347ژورنال0کنفرانس0
رتبه143نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات516نویسنده اول399هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس1
رتبه144نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات514نویسنده اول356هم پژوهی314ژورنال0کنفرانس7
رتبه145نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات513نویسنده اول343هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس0
رتبه146نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات492نویسنده اول352هم پژوهی285ژورنال0کنفرانس3
رتبه147نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات490نویسنده اول354هم پژوهی276ژورنال0کنفرانس0
رتبه148نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات466نویسنده اول338هم پژوهی344ژورنال0کنفرانس2
رتبه149نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات444نویسنده اول332هم پژوهی242ژورنال0کنفرانس0
رتبه150نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات438نویسنده اول291هم پژوهی352ژورنال0کنفرانس1
رتبه151نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات418نویسنده اول300هم پژوهی283ژورنال0کنفرانس4
رتبه152نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هریسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات418نویسنده اول294هم پژوهی281ژورنال0کنفرانس0
رتبه153نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات414نویسنده اول349هم پژوهی145ژورنال0کنفرانس1
رتبه154نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات412نویسنده اول252هم پژوهی328ژورنال0کنفرانس1
رتبه155نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات406نویسنده اول323هم پژوهی306ژورنال0کنفرانس11
رتبه156نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات395نویسنده اول216هم پژوهی306ژورنال0کنفرانس1
رتبه157نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات393نویسنده اول262هم پژوهی321ژورنال0کنفرانس0
رتبه158نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات370نویسنده اول286هم پژوهی444ژورنال0کنفرانس4
رتبه159نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات355نویسنده اول279هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس1
رتبه160نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات352نویسنده اول169هم پژوهی319ژورنال0کنفرانس8
رتبه161نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات349نویسنده اول222هم پژوهی221ژورنال0کنفرانس0
رتبه162نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نکانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات349نویسنده اول213هم پژوهی258ژورنال0کنفرانس0
رتبه163نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات344نویسنده اول265هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس0
رتبه164نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات342نویسنده اول222هم پژوهی278ژورنال0کنفرانس0
رتبه165نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات342نویسنده اول259هم پژوهی159ژورنال0کنفرانس0
رتبه166نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات340نویسنده اول244هم پژوهی193ژورنال0کنفرانس0
رتبه167نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلیدنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات337نویسنده اول155هم پژوهی262ژورنال0کنفرانس0
رتبه168نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات330نویسنده اول203هم پژوهی235ژورنال0کنفرانس0
رتبه169نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات321نویسنده اول227هم پژوهی273ژورنال0کنفرانس0
رتبه170نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد داریوننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات316نویسنده اول207هم پژوهی209ژورنال0کنفرانس0
رتبه171نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات309نویسنده اول194هم پژوهی228ژورنال0کنفرانس4
رتبه172نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملاردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات309نویسنده اول253هم پژوهی181ژورنال0کنفرانس0
رتبه173نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات305نویسنده اول157هم پژوهی296ژورنال0کنفرانس0
رتبه174نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میمهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات294نویسنده اول238هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس1
رتبه175نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات290نویسنده اول206هم پژوهی195ژورنال0کنفرانس0
رتبه176نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات280نویسنده اول185هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس2
رتبه177نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات272نویسنده اول152هم پژوهی202ژورنال0کنفرانس0
رتبه178نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات264نویسنده اول174هم پژوهی206ژورنال1کنفرانس0
رتبه179نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دارابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات263نویسنده اول145هم پژوهی186ژورنال0کنفرانس0
رتبه180نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد انارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات254نویسنده اول193هم پژوهی173ژورنال0کنفرانس1
رتبه181نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات249نویسنده اول175هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس1
رتبه182نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات247نویسنده اول154هم پژوهی174ژورنال0کنفرانس0
رتبه183نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات245نویسنده اول168هم پژوهی165ژورنال0کنفرانس0
رتبه184نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگردنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات241نویسنده اول179هم پژوهی132ژورنال0کنفرانس1
رتبه185نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات240نویسنده اول162هم پژوهی167ژورنال0کنفرانس1
رتبه186نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات235نویسنده اول138هم پژوهی162ژورنال0کنفرانس1
رتبه187نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکونوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات234نویسنده اول170هم پژوهی143ژورنال0کنفرانس0
رتبه188نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات234نویسنده اول169هم پژوهی168ژورنال0کنفرانس3
رتبه189نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات229نویسنده اول152هم پژوهی122ژورنال0کنفرانس0
رتبه190نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات228نویسنده اول146هم پژوهی136ژورنال0کنفرانس0
رتبه191نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات224نویسنده اول151هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس0
رتبه192نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات223نویسنده اول154هم پژوهی185ژورنال0کنفرانس0
رتبه193نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات220نویسنده اول135هم پژوهی180ژورنال0کنفرانس1
رتبه194نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات219نویسنده اول143هم پژوهی142ژورنال0کنفرانس2
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات217نویسنده اول163هم پژوهی135ژورنال0کنفرانس0
رتبه196نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات214نویسنده اول147هم پژوهی117ژورنال0کنفرانس3
رتبه197نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد طبسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات213نویسنده اول149هم پژوهی145ژورنال0کنفرانس1
رتبه198نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسبنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات208نویسنده اول162هم پژوهی160ژورنال0کنفرانس0
رتبه199نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات207نویسنده اول131هم پژوهی153ژورنال0کنفرانس4
رتبه200نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات200نویسنده اول120هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات197نویسنده اول131هم پژوهی123ژورنال0کنفرانس0
رتبه202نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات196نویسنده اول137هم پژوهی129ژورنال1کنفرانس14
رتبه203نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات194نویسنده اول133هم پژوهی134ژورنال0کنفرانس1
رتبه204نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات192نویسنده اول125هم پژوهی121ژورنال0کنفرانس2
رتبه205نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات181نویسنده اول128هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه206نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات181نویسنده اول107هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه207نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکونوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات179نویسنده اول155هم پژوهی98ژورنال0کنفرانس2
رتبه208نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماسنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات174نویسنده اول118هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه209نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات167نویسنده اول118هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه210نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاورنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات161نویسنده اول104هم پژوهی113ژورنال0کنفرانس0
رتبه211نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات156نویسنده اول103هم پژوهی130ژورنال0کنفرانس0
رتبه212نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات154نویسنده اول66هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس0
رتبه213نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تیراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات151نویسنده اول108هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه214نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات147نویسنده اول102هم پژوهی84ژورنال0کنفرانس0
رتبه215نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینابنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات146نویسنده اول72هم پژوهی129ژورنال0کنفرانس0
رتبه216نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مریواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات130نویسنده اول79هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه217نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات130نویسنده اول50هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس0
رتبه218نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء - زیباکنارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات126نویسنده اول105هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه219نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد روداننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات123نویسنده اول83هم پژوهی87ژورنال0کنفرانس0
رتبه220نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابندهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات120نویسنده اول68هم پژوهی103ژورنال0کنفرانس0
رتبه221نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات119نویسنده اول85هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس14
رتبه222نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفرایننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات116نویسنده اول76هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس0
رتبه223نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات116نویسنده اول68هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه224نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات115نویسنده اول62هم پژوهی76ژورنال0کنفرانس0
رتبه225نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات114نویسنده اول74هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس1
رتبه226نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات112نویسنده اول64هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس0
رتبه227نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات112نویسنده اول81هم پژوهی79ژورنال0کنفرانس2
رتبه228نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلراننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات106نویسنده اول65هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه229نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات105نویسنده اول71هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه230نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرانوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات104نویسنده اول76هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه231نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات103نویسنده اول55هم پژوهی91ژورنال0کنفرانس0
رتبه232نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات101نویسنده اول59هم پژوهی82ژورنال0کنفرانس0
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تالشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات96نویسنده اول66هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه234نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات96نویسنده اول54هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه235نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات95نویسنده اول78هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه236نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبداناننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات92نویسنده اول54هم پژوهی88ژورنال0کنفرانس0
رتبه237نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نقدهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات87نویسنده اول51هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس0
رتبه238نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات85نویسنده اول58هم پژوهی61ژورنال0کنفرانس0
رتبه239نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات83نویسنده اول65هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه240نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات81نویسنده اول47هم پژوهی67ژورنال0کنفرانس0
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات80نویسنده اول63هم پژوهی41ژورنال0کنفرانس0
رتبه242نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرمنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات75نویسنده اول53هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس0
رتبه243نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سراواننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات74نویسنده اول40هم پژوهی56ژورنال0کنفرانس0
رتبه244نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهرنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات71نویسنده اول35هم پژوهی60ژورنال0کنفرانس0
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات69نویسنده اول46هم پژوهی54ژورنال0کنفرانس0
رتبه246نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملکنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات65نویسنده اول18هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس0
رتبه247نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات65نویسنده اول34هم پژوهی51ژورنال0کنفرانس0
رتبه248نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات64نویسنده اول43هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس0
رتبه249نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خاشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات64نویسنده اول46هم پژوهی32ژورنال0کنفرانس0
رتبه250نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات64نویسنده اول45هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس0
رتبه251نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات63نویسنده اول55هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس1
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات51نویسنده اول24هم پژوهی35ژورنال0کنفرانس0
رتبه253نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غربنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات51نویسنده اول35هم پژوهی52ژورنال0کنفرانس0
رتبه254نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریزنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات48نویسنده اول32هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه255نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات46نویسنده اول28هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه256نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات44نویسنده اول31هم پژوهی30ژورنال0کنفرانس0
رتبه257نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرودنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات43نویسنده اول32هم پژوهی21ژورنال0کنفرانس0
رتبه258نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشتنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات42نویسنده اول35هم پژوهی17ژورنال0کنفرانس0
رتبه259نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهقنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات39نویسنده اول20هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس1
رتبه260نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات36نویسنده اول19هم پژوهی37ژورنال0کنفرانس0
رتبه261نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوهنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات35نویسنده اول27هم پژوهی32ژورنال0کنفرانس0
رتبه262نام مرکزدانشگاه آزاداسلامی واحد فارساننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات33نویسنده اول21هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه263نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعیننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات33نویسنده اول22هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه264نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات30نویسنده اول0هم پژوهی8ژورنال0کنفرانس0
رتبه265نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات27نویسنده اول13هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه266نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات22نویسنده اول11هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه267نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خنجنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات22نویسنده اول11هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه268نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات21نویسنده اول12هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه269نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوینوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات20نویسنده اول10هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه270نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تایبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات20نویسنده اول14هم پژوهی13ژورنال0کنفرانس0
رتبه271نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسالنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات18نویسنده اول13هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه272نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوارنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات15نویسنده اول9هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس0
رتبه273نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوافنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13نویسنده اول7هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه274نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآبادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات13نویسنده اول7هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس0
رتبه275نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شازندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات12نویسنده اول8هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه276نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزادنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات11نویسنده اول4هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه277نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشاننوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات10نویسنده اول2هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه278نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات8نویسنده اول4هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه279نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گراشنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات6نویسنده اول3هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه280نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوندنوع مرکزدانشگاه آزادتعداد مقالات5نویسنده اول1هم پژوهی7ژورنال0کنفرانس0