مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 33