آقای دکتر عباس نظریان مادوانی

Dr. Abbas Nazarian Madavani

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (103194)

6
31
4
3
9
5
4
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  The relationship between coachs decision – making styles to the rate of satisfaction & burnout of iran men and women basketball of preferred leage players", Journal of American science 2012 :8(12)
 •  Team Identity and Indirect Sport Consumption of Soccer Fans Behnam NAGHI-POUR GIVI , Ehsan MOHAMADI TURKMANI Abbas NAZARIYAN MADAVANI , Amir HOSSEIN MONAZZAMI

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • نیک¬نسب، فواد؛ نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1392)، "مقایسه ادراک کارایی مربیگری مربیان تیم¬های ورزشی دانشگاهی"، همایش ملی دانشجویی مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا (س). (1392)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (17 و 18خردادماه1391)،"ارزیابی کارآیی مربیگری مربیان دانشگاه-های ایران"، سومین همایش بین¬المللی علوم ورزشی دانشگاههای آسیا. (پوستر). (1391)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (اردیبهشت¬ماه1391)،"تاثیر رفتارهای مربیگری بر پویایی تیمی تیمهای والیبال ایران"، هشتمین کنگره بین¬المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان. (پوستر). (1391)
 • مختاری دینانی، مریم، (اردیبهشت¬ماه1391)،"مقایسه اولویت¬های مربیگری والیبالیست¬های ایران"، هشتمین کنگره بین¬المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان، (پوستر). (1391)
 • 1) نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (پاییز 1389)، "نقش اوقات فراغت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان منطقه چهار شهرداری تهران"، اولین همایش آسیبهای اجتماعی زنان. (پوستر). (1389)
 • 2) نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (زمستان 1389)، "چالشهای موجود در برنامه¬های درس تربیت¬بدنی در آموزش و پرورش"، دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی. (پوستر). (1389)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • پیش بینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتشر شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی (1395)
 • ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان منتشر شده در دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش (1395)
 • ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی منتشر شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی (1394)
 • ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی منتشر شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی (1394)
 • ارتباط عدالت سازمانی، پایبندی به قراردادهای روان شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی منتشر شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی (1394)
 • رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال ایران منتشر شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی (1393)
 • ارتباط بین ایمنی و کارآیی اماکن و تاسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان شیوع آسیب های ورزشی منتشر شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی (1392)
 • ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت دانشجویان منتشر شده در دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (1392)
 • مختاری دینانی، مریم؛ کوزه¬چیان، هاشم، نظریان مادوانی، عباس، (1396)، "طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی"، نشریه علمی- پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، 6(21): 75-89. (1396)
 • نظریان مادوانی، عباس، رجب حسنی، آمنه (1396).تحلیل عوامل فردی و سازمانی موثر در دادخواهی های ورزشی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. دوره چهارم، شماره 14 ، تابستان 1396 ، صص 53-67 (1396)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1395)، "پیش¬بینی عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی"، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، 36: 73-92. (1395)
 • منصوری بروجنی، ویدا؛ اتقیا، ناهید، مختاری دینانی، مریم، نظریان مادوانی، عباس، (1395)، "ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان"، نشریه علمی پژوهشی پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، 6(11): 41-50. (1395)
 • ملایی زرندی، آسیه؛ مختاری دینانی، مریم؛ نظریان مادوانی، عباس (1395). ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش. بهار و تابستان 1395 / سال 3/ شماره 2/ صفحه 205-219 (1395)
 • باقری، یوسف؛ شریعتی فیض آبادی، مهدی؛ نظریان مادوانی، عباس (1395). مدلسازی نرم مولفه های دیپلماسی ورزشی. مدیریت ورزشی، آذر و دی 1395، دوره 8، شماره 5، صص 797-821 (1395)
 • نظریان مادوانی، عباس (1395). ارزیابی عوامل تعیین کننده صلاحیت های قانونی مدیران اجرایی ورزشی از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و مدیران ورزش. مدیریت ورزشی، مهر و آبان 1395، دوره 8، شماره 4، صص 567-588 (1395)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1393)، "رفتارهای مربیگری ترجیحی بازیکنان والیبال ایران"، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، 25: 39-52. (1394)
 • مختاری دینانی، مریم؛ کوزه¬چیان، هاشم، نظریان مادوانی، عباس؛ (1394)، "ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی"، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، 30: 185-202. (1394)
 • مختاری دینانی، مریم؛ کوزه¬چیان، هاشم، نظریان مادوانی، عباس؛ (1394)، "ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی"، نشریه علمی پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 3(9): 31-41. (1394)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ رمضانی، علیرضا؛ مختاری دینانی، مریم، (1394)، "تاثیر آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت¬بدنی"، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه درسی، 38: 65-90. (1394)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1394)، "ارتباط عدالت سازمانی، پایبندی به قراردادهای روانشناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت¬بدنی"، نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی، 33: 115-128. (1394)
 • مختاری دینانی، مریم؛ نظریان مادوانی، عباس، (1394)، پیش بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در منتخبی از سازمانهای ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی خوارزمی، 12(28): 83-93. (1394)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ رمضانی، علیرضا؛ شرف بیانی، حمیدرضا (1394). ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 31، شهریور و مهر 1394 ، صص 49-70 (1394)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1393)،"مقایسه اثربخشی رهبری مدیران ورزشی"، نشریه علمی پژوهشی مطالعات کاربردی در مدیریت ورزشی، 1(5): 115-126. (1393)
 • مختاری دینانی، مریم؛ فرخی، احمد، لطفی، غلامرضا؛ نظریان مادوانی، عباس، (1392)، "اثر تغییرپذیری تمرین بر اکتساب و یادگیری مهارت هماهنگی- همایندی"، نشریه علمی- پژوهشی آموزش تربیت¬بدنی، 1: 11-18. (1392)
 • 3) نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1392)، "ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت¬بدنی دانشگاههای تهران"، نشریه علمی- پژوهشی پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(6): 43-56. (1392)
 • رمضانی، علیرضا؛ نظریان مادوانی، عباس (1392). ارتباط بین ایمنی و کارایی اماکن و تاسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان شیوع آسیبهای ورزشی، مطالعات مدیریت ورزشی شماره 21، بهمن و اسفند 1392 ، صص 173-194 (1392)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ رمضانی، علیرضا (1392). ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت دانشجویان. پژوهش در ورزشهای دانشگاهی شماره 3، تابستان 1392 ، صص 13-28 (1392)
 • رمضانی، علیرضا؛ نظریان مادوانی، عباس (1392). ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 2، شماره 2 (پیاپی 5، تابستان 1392، صص 85-98 (1392)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1391)، تاثیر آموزش بر مهارتهای حرکتی پایه دختران و پسران 6 ساله تهران و مقایسه آن با هنجار موجود، نشریه علمی- پژوهشی آموزش تربیت¬بدنی، 1: 51-59. (1391)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ مختاری دینانی، مریم، (1391)، اثر آموزش های پیش دبستانی بر مهارتهای حرکتی پسران 5-6 ساله سنندج و مقایسه آن با هنجار موجود، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلد اول، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صص 29-37 (1391)
 • نظریان مادوانی، عباس؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیراحمد، ( 1390). تاثیر رفتارهای مربیگری بر کارایی مربیگری و پویایی تیمی. دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال اول، نهم پیاپی، شماره 2 (18 پیاپی)، پاییزو زمستان 1390. (1390)

تالیفات

 • کتاب مدیریت ورزش (دانشگاه شهید رجایی) - 1393 - فارسی
 • کتاب مدیریت رویدادهای ورزشی (دانشگاه شهید رجایی) - 1391 - فارسی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی در ورزش (نرسی) - 1384 - فارسی
 • کتاب اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی (نرسی) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • پژوهش (1384-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در پژوهش (1382-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید رجایی (1393-1396)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست مرکز مشارکتها، سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش وزارت ورزش و جوانان (1397-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس کارگروه اشتغال وزارت ئورزش و جوانان (1397-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر امور دانشجویی دانشگاه (1389-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس (1384-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (1393-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (1396-1397)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی دانشگاه (1394)
 • برنده جایزه کتاب سال دانشگاه (1393)
 • استاد نمونه دانشکده علوم ورزشی دانشگاه (1392)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه (1391)
 • مدیر نمونه دانشگاه (1388)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آشنایی با نرم¬افزار Amos،) - ایرانداک (1396)
 • کارگاه آشنایی با نرم¬افزار ان وی وو، - ایرانداک (1396)
 • کارگاه آشنایی با نرم¬افزار لیزرل - ایرانداک (1396)
 • کارگاه SPSS - دانشگاه شهید رجایی (1393)

سایر موارد

 • دبیر اجرایی اولین و دومین همایش علمی یافته¬های نوین در علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.(1395 و 1396)
 • عضو هیئت رئیسه پنل مدیریت ورزشی، (1394)، اولین همایش علمی یافته¬های نوین در علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 • داوری مقالات علمی در حوزه مدیریت ورزشی، (1394)، اولین همایش علمی یافته¬های نوین در علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 • داور مقالات نشریات علمی پژوهشی مدیریت ورزش
 • داورهمایش(سایر گروههای علمی) دوازدهمین و سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 89 و 90