مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 26

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 مرداد 1397 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 640