آقای دکتر امیر منتظری

Dr. Amir Montazeri

استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه نیشابور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (273129)

7
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران