مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره 35