مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 9، شماره 42

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 مرداد 1397 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 757