مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 12، شماره 64

تاریخ نمایه سازی مقالات: 11 مهر 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 369