آقای دکتر علی شریف نژاد

Dr. Ali Sharif nezhad

رئیس پژوهشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183901)

1
16
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی