آقای دکتر حسین زارعیان

Dr. Hossein Zareian

معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (208930)

14
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی