بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات8,704نویسنده اول5,375هم پژوهی6,408ژورنال5کنفرانس48
رتبه2نام مرکزجامعه المصطفی العالمیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات3,406نویسنده اول2,775هم پژوهی916ژورنال89کنفرانس2
رتبه3نام مرکزدانشگاه امام رضانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,877نویسنده اول1,945هم پژوهی2,220ژورنال0کنفرانس8
رتبه4نام مرکزموسسه آموزش عالی آپادانا شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,415نویسنده اول2,152هم پژوهی744ژورنال17کنفرانس27
رتبه5نام مرکزدانشگاه علم و فرهنگنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,351نویسنده اول1,672هم پژوهی1,686ژورنال7کنفرانس25
رتبه6نام مرکزدانشگاه علم و هنر یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,052نویسنده اول1,370هم پژوهی1,474ژورنال2کنفرانس0
رتبه7نام مرکزدانشگاه شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,716نویسنده اول1,087هم پژوهی1,216ژورنال0کنفرانس3
رتبه8نام مرکزدانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,480نویسنده اول1,100هم پژوهی653ژورنال1کنفرانس6
رتبه9نام مرکزدانشگاه علوم و فنون مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,436نویسنده اول1,052هم پژوهی1,021ژورنال0کنفرانس5
رتبه10نام مرکزموسسه آموزش عالی خاوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,295نویسنده اول793هم پژوهی795ژورنال0کنفرانس39
رتبه11نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,291نویسنده اول985هم پژوهی766ژورنال0کنفرانس2
رتبه12نام مرکزدانشگاه مفیدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,087نویسنده اول706هم پژوهی614ژورنال7کنفرانس1
رتبه13نام مرکزدانشگاه شهید اشرفی اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,003نویسنده اول687هم پژوهی596ژورنال0کنفرانس7
رتبه14نام مرکزدانشگاه صنعتی سجادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات942نویسنده اول675هم پژوهی510ژورنال0کنفرانس6
رتبه15نام مرکزموسسه آموزش عالی زند شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات832نویسنده اول585هم پژوهی501ژورنال0کنفرانس6
رتبه16نام مرکزدانشگاه مهرالبرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات804نویسنده اول617هم پژوهی505ژورنال1کنفرانس1
رتبه17نام مرکزدانشگاه علوم اسلامی رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات784نویسنده اول615هم پژوهی279ژورنال10کنفرانس0
رتبه18نام مرکزموسسه آموزش عالی اشراقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات753نویسنده اول523هم پژوهی386ژورنال0کنفرانس1
رتبه19نام مرکزدانشگاه قرآن و حدیثنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات746نویسنده اول502هم پژوهی410ژورنال3کنفرانس0
رتبه20نام مرکزدانشگاه رجانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات709نویسنده اول409هم پژوهی585ژورنال3کنفرانس0
رتبه21نام مرکزدانشگاه خاتمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات686نویسنده اول436هم پژوهی563ژورنال0کنفرانس4
رتبه22نام مرکزموسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات686نویسنده اول550هم پژوهی237ژورنال0کنفرانس0
رتبه23نام مرکزموسسه آموزش عالی باخترنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات677نویسنده اول444هم پژوهی419ژورنال0کنفرانس1
رتبه24نام مرکزدانشگاه شیخ بهائی نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات648نویسنده اول532هم پژوهی253ژورنال1کنفرانس4
رتبه25نام مرکزدانشگاه سورهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات647نویسنده اول418هم پژوهی372ژورنال5کنفرانس3
رتبه26نام مرکزموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات640نویسنده اول456هم پژوهی281ژورنال19کنفرانس1
رتبه27نام مرکزموسسه آموزش عالی فردوس مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات612نویسنده اول510هم پژوهی286ژورنال2کنفرانس8
رتبه28نام مرکزدانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات597نویسنده اول440هم پژوهی392ژورنال0کنفرانس5
رتبه29نام مرکزموسسه آموزش عالی طبری بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات578نویسنده اول374هم پژوهی546ژورنال0کنفرانس0
رتبه30نام مرکزدانشگاه خیامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات574نویسنده اول416هم پژوهی371ژورنال0کنفرانس0
رتبه31نام مرکزموسسه آموزش عالی فروردیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات558نویسنده اول402هم پژوهی320ژورنال0کنفرانس3
رتبه32نام مرکزدانشگاه شهاب دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات558نویسنده اول415هم پژوهی309ژورنال0کنفرانس1
رتبه33نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس گنبدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات549نویسنده اول388هم پژوهی343ژورنال0کنفرانس0
رتبه34نام مرکزموسسه آموزش عالی فارابینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات546نویسنده اول359هم پژوهی287ژورنال0کنفرانس0
رتبه35نام مرکزموسسه آموزش عالی سراجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات537نویسنده اول417هم پژوهی234ژورنال0کنفرانس1
رتبه36نام مرکزموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات534نویسنده اول379هم پژوهی398ژورنال0کنفرانس2
رتبه37نام مرکزموسسه آموزش عالی بینالودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات518نویسنده اول372هم پژوهی304ژورنال0کنفرانس8
رتبه38نام مرکزموسسه آموزش عالی کارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات516نویسنده اول306هم پژوهی444ژورنال0کنفرانس3
رتبه39نام مرکزموسسه آموزش عالی دانش پژوهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات505نویسنده اول380هم پژوهی316ژورنال1کنفرانس17
رتبه40نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات505نویسنده اول360هم پژوهی340ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزموسسه آموزش عالی دیلماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات491نویسنده اول345هم پژوهی423ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزموسسه آموزش عالی امام جوادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات487نویسنده اول319هم پژوهی358ژورنال0کنفرانس0
رتبه43نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرآستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات481نویسنده اول391هم پژوهی329ژورنال0کنفرانس4
رتبه44نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات478نویسنده اول346هم پژوهی279ژورنال0کنفرانس2
رتبه45نام مرکزموسسه آموزش عالی مقدس اردبیلینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات466نویسنده اول378هم پژوهی381ژورنال0کنفرانس2
رتبه46نام مرکزموسسه آموزش عالی آیندگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات460نویسنده اول358هم پژوهی289ژورنال6کنفرانس0
رتبه47نام مرکزموسسه آموزش عالی شاندیز مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات459نویسنده اول312هم پژوهی285ژورنال1کنفرانس4
رتبه48نام مرکزموسسه آموزش عالی راهبرد شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات451نویسنده اول261هم پژوهی468ژورنال1کنفرانس0
رتبه49نام مرکزموسسه آموزش عالی معماری و هنر پارسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات444نویسنده اول343هم پژوهی289ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزموسسه آموزش عالی آفاق ارومیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات435نویسنده اول335هم پژوهی296ژورنال0کنفرانس11
رتبه51نام مرکزموسسه آموزش عالی هاتفنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات424نویسنده اول300هم پژوهی249ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزموسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات420نویسنده اول375هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس4
رتبه53نام مرکزدانشگاه دانش البرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات414نویسنده اول286هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس0
رتبه54نام مرکزدانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات398نویسنده اول328هم پژوهی217ژورنال0کنفرانس0
رتبه55نام مرکزموسسه آموزش عالی کمال الملکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات397نویسنده اول289هم پژوهی249ژورنال0کنفرانس0
رتبه56نام مرکزموسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات380نویسنده اول321هم پژوهی209ژورنال5کنفرانس4
رتبه57نام مرکزموسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات375نویسنده اول286هم پژوهی189ژورنال1کنفرانس6
رتبه58نام مرکزموسسه آموزش عالی آبانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات371نویسنده اول257هم پژوهی305ژورنال0کنفرانس0
رتبه59نام مرکزموسسه آموزش عالی رشدیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات367نویسنده اول301هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزموسسه آموزش عالی تابراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات366نویسنده اول268هم پژوهی188ژورنال2کنفرانس1
رتبه61نام مرکزدانشگاه علامه محدث نورینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات365نویسنده اول259هم پژوهی246ژورنال0کنفرانس3
رتبه62نام مرکزموسسه آموزش عالی خزرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات359نویسنده اول214هم پژوهی282ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزموسسه آموزش عالی عمران و توسعهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات353نویسنده اول269هم پژوهی231ژورنال0کنفرانس2
رتبه64نام مرکزموسسه آموزش عالی خراساننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات350نویسنده اول300هم پژوهی114ژورنال0کنفرانس5
رتبه65نام مرکزموسسه آموزش عالی سنابادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات349نویسنده اول249هم پژوهی236ژورنال0کنفرانس6
رتبه66نام مرکزموسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات333نویسنده اول261هم پژوهی133ژورنال2کنفرانس3
رتبه67نام مرکزموسسه آموزش عالی پردیساننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات330نویسنده اول188هم پژوهی364ژورنال0کنفرانس2
رتبه68نام مرکزموسسه آموزش عالی عطارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات325نویسنده اول204هم پژوهی213ژورنال0کنفرانس1
رتبه69نام مرکزموسسه آموزش عالی ادیباننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات321نویسنده اول271هم پژوهی128ژورنال0کنفرانس13
رتبه70نام مرکزموسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات320نویسنده اول226هم پژوهی332ژورنال0کنفرانس4
رتبه71نام مرکزموسسه آموزش عالی گلستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات314نویسنده اول207هم پژوهی242ژورنال1کنفرانس1
رتبه72نام مرکزموسسه آموزش عالی ارشاد دماوندنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات314نویسنده اول204هم پژوهی249ژورنال0کنفرانس1
رتبه73نام مرکزموسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات311نویسنده اول250هم پژوهی119ژورنال1کنفرانس1
رتبه74نام مرکزموسسه آموزش عالی آل طهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات309نویسنده اول215هم پژوهی218ژورنال1کنفرانس17
رتبه75نام مرکزموسسه آموزش عالی شفقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات302نویسنده اول224هم پژوهی194ژورنال0کنفرانس4
رتبه76نام مرکزموسسه آموزش عالی مهر اروندنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات296نویسنده اول240هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس44
رتبه77نام مرکزموسسه آموزش عالی کوشیارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات292نویسنده اول111هم پژوهی328ژورنال0کنفرانس0
رتبه78نام مرکزموسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات289نویسنده اول207هم پژوهی193ژورنال1کنفرانس0
رتبه79نام مرکزموسسه آموزش عالی بصیر آبیکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات287نویسنده اول232هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس5
رتبه80نام مرکزموسسه آموزش عالی طلوع مهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات283نویسنده اول206هم پژوهی162ژورنال1کنفرانس0
رتبه81نام مرکزموسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات278نویسنده اول244هم پژوهی62ژورنال0کنفرانس0
رتبه82نام مرکزموسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات273نویسنده اول170هم پژوهی271ژورنال0کنفرانس0
رتبه83نام مرکزموسسه آموزش عالی بعثت کرماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات265نویسنده اول196هم پژوهی230ژورنال0کنفرانس0
رتبه84نام مرکزسازمان نظام مهندسی ساختماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات260نویسنده اول165هم پژوهی162ژورنال0کنفرانس4
رتبه85نام مرکزموسسه آموزش عالی حکمت رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات260نویسنده اول192هم پژوهی232ژورنال0کنفرانس2
رتبه86نام مرکزموسسه آموزش عالی ادیب مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات259نویسنده اول117هم پژوهی226ژورنال2کنفرانس16
رتبه87نام مرکزموسسه آموزش عالی طبرستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات258نویسنده اول191هم پژوهی123ژورنال0کنفرانس0
رتبه88نام مرکزموسسه آموزش عالی خرد بوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات256نویسنده اول202هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس0
رتبه89نام مرکزدانشکده اصول دیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات252نویسنده اول191هم پژوهی131ژورنال1کنفرانس0
رتبه90نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیم جرجانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات243نویسنده اول169هم پژوهی131ژورنال0کنفرانس0
رتبه91نام مرکزموسسه آموزش عالی نوین اردبیلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات243نویسنده اول185هم پژوهی152ژورنال0کنفرانس0
رتبه92نام مرکزموسسه آموزش عالی انرژی ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات241نویسنده اول184هم پژوهی101ژورنال0کنفرانس1
رتبه93نام مرکزموسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات231نویسنده اول175هم پژوهی111ژورنال0کنفرانس2
رتبه94نام مرکزموسسه آموزش عالی حافظ شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات229نویسنده اول199هم پژوهی81ژورنال0کنفرانس1
رتبه95نام مرکزموسسه آموزش عالی پویشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات226نویسنده اول165هم پژوهی135ژورنال0کنفرانس0
رتبه96نام مرکزموسسه آموزش عالی ارم شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات226نویسنده اول167هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه97نام مرکزموسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات224نویسنده اول169هم پژوهی168ژورنال0کنفرانس5
رتبه98نام مرکزموسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات222نویسنده اول153هم پژوهی144ژورنال0کنفرانس0
رتبه99نام مرکزموسسه آموزش عالی کاویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات221نویسنده اول150هم پژوهی120ژورنال1کنفرانس3
رتبه100نام مرکزموسسه آموزش عالی پرندکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات221نویسنده اول163هم پژوهی108ژورنال0کنفرانس0
رتبه101نام مرکزموسسه آموزش عالی کاروننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات215نویسنده اول190هم پژوهی134ژورنال0کنفرانس1
رتبه102نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیمان بجنوردنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات212نویسنده اول103هم پژوهی136ژورنال0کنفرانس0
رتبه103نام مرکزموسسه آموزش عالی رسامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات208نویسنده اول147هم پژوهی133ژورنال0کنفرانس0
رتبه104نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات207نویسنده اول142هم پژوهی156ژورنال0کنفرانس0
رتبه105نام مرکزموسسه آموزش عالی صنعتی فولادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات199نویسنده اول126هم پژوهی173ژورنال0کنفرانس2
رتبه106نام مرکزموسسه آموزش عالی تابناکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات198نویسنده اول153هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس0
رتبه107نام مرکزموسسه آموزش عالی لامعی گرگانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات196نویسنده اول147هم پژوهی148ژورنال0کنفرانس0
رتبه108نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات194نویسنده اول157هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس4
رتبه109نام مرکزموسسه آموزش عالی صفاهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات189نویسنده اول154هم پژوهی164ژورنال0کنفرانس0
رتبه110نام مرکزموسسه آموزش عالی نقش جهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات186نویسنده اول126هم پژوهی133ژورنال0کنفرانس1
رتبه111نام مرکزموسسه آموزش عالی رحمان رامسرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات182نویسنده اول120هم پژوهی125ژورنال1کنفرانس2
رتبه112نام مرکزموسسه آموزش عالی صوفی رازینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات181نویسنده اول61هم پژوهی164ژورنال0کنفرانس0
رتبه113نام مرکزموسسه آموزش عالی اسوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات179نویسنده اول106هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس2
رتبه114نام مرکزموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات174نویسنده اول109هم پژوهی155ژورنال0کنفرانس0
رتبه115نام مرکزموسسه آموزش عالی صبانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات174نویسنده اول157هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس0
رتبه116نام مرکزموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات173نویسنده اول113هم پژوهی99ژورنال0کنفرانس0
رتبه117نام مرکزموسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات167نویسنده اول136هم پژوهی80ژورنال0کنفرانس0
رتبه118نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه قزوینینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات167نویسنده اول102هم پژوهی135ژورنال0کنفرانس0
رتبه119نام مرکزموسسه آموزش عالی صائبنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات165نویسنده اول147هم پژوهی39ژورنال0کنفرانس0
رتبه120نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزویننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات165نویسنده اول130هم پژوهی70ژورنال0کنفرانس0
رتبه121نام مرکزموسسه آموزش عالی شرق گلستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات164نویسنده اول112هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه122نام مرکزموسسه آموزش عالی راه دانش بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات161نویسنده اول104هم پژوهی143ژورنال0کنفرانس4
رتبه123نام مرکزموسسه آموزش عالی آفرینش بروجردنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات160نویسنده اول124هم پژوهی110ژورنال0کنفرانس0
رتبه124نام مرکزموسسه آموزش عالی الغدیرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات160نویسنده اول82هم پژوهی170ژورنال0کنفرانس0
رتبه125نام مرکزموسسه آموزش عالی لیان بوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات159نویسنده اول125هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه126نام مرکزموسسه آموزش عالی نوردانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات159نویسنده اول102هم پژوهی156ژورنال0کنفرانس0
رتبه127نام مرکزموسسه آموزش عالی هشت بهشتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات157نویسنده اول112هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس1
رتبه128نام مرکزموسسه آموزش عالی نیمانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات152نویسنده اول82هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس0
رتبه129نام مرکزموسسه آموزش عالی مولانانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات152نویسنده اول109هم پژوهی112ژورنال1کنفرانس0
رتبه130نام مرکزموسسه آموزش عالی پویندگان دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات151نویسنده اول104هم پژوهی101ژورنال0کنفرانس0
رتبه131نام مرکزموسسه آموزش عالی پارسیاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات150نویسنده اول121هم پژوهی75ژورنال0کنفرانس0
رتبه132نام مرکزموسسه آموزش عالی پیام گلپایگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات149نویسنده اول118هم پژوهی98ژورنال0کنفرانس0
رتبه133نام مرکزموسسه آموزش عالی علوم شناختینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات149نویسنده اول90هم پژوهی182ژورنال1کنفرانس3
رتبه134نام مرکزموسسه آموزش عالی وحدت تربت جامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات147نویسنده اول102هم پژوهی96ژورنال0کنفرانس5
رتبه135نام مرکزموسسه آموزش عالی سنانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات146نویسنده اول112هم پژوهی128ژورنال0کنفرانس0
رتبه136نام مرکزموسسه آموزش عالی سلمان مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات142نویسنده اول74هم پژوهی124ژورنال0کنفرانس0
رتبه137نام مرکزموسسه آموزش عالی سهروردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات141نویسنده اول68هم پژوهی167ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزموسسه آموزش عالی توسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات140نویسنده اول110هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس3
رتبه139نام مرکزموسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات134نویسنده اول84هم پژوهی104ژورنال0کنفرانس0
رتبه140نام مرکزموسسه آموزش هالی بهمنیار کرماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات133نویسنده اول119هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه141نام مرکزموسسه آموزش عالی پردیساننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات131نویسنده اول63هم پژوهی160ژورنال0کنفرانس0
رتبه142نام مرکزموسسه آموزش عالی پاسارگادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات131نویسنده اول77هم پژوهی124ژورنال0کنفرانس0
رتبه143نام مرکزموسسه آموزش عالی سبحاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات129نویسنده اول111هم پژوهی117ژورنال0کنفرانس0
رتبه144نام مرکزموسسه آموزش عالی قدیر لنگرودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات128نویسنده اول61هم پژوهی109ژورنال0کنفرانس0
رتبه145نام مرکزموسسه آموزش عالی غزالینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات127نویسنده اول64هم پژوهی106ژورنال0کنفرانس0
رتبه146نام مرکزموسسه آموزش عالی سمنگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات126نویسنده اول64هم پژوهی95ژورنال0کنفرانس0
رتبه147نام مرکزموسسه آموزش عالی میزاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات126نویسنده اول77هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس2
رتبه148نام مرکزموسسه آموزش عالی چرخ نیلوفرینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات126نویسنده اول90هم پژوهی80ژورنال0کنفرانس0
رتبه149نام مرکزموسسه آموزش عالی سارویهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات125نویسنده اول62هم پژوهی140ژورنال0کنفرانس2
رتبه150نام مرکزموسسه آموزش عالی راغب اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات125نویسنده اول77هم پژوهی84ژورنال0کنفرانس1
رتبه151نام مرکزموسسه آموزش عالی پیشتازان شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات125نویسنده اول107هم پژوهی63ژورنال0کنفرانس11
رتبه152نام مرکزموسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات125نویسنده اول103هم پژوهی54ژورنال0کنفرانس1
رتبه153نام مرکزموسسه آموزش عالی هنر شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات119نویسنده اول100هم پژوهی26ژورنال0کنفرانس12
رتبه154نام مرکزموسسه آموزش عالی جاوید جیرفتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات113نویسنده اول73هم پژوهی86ژورنال0کنفرانس0
رتبه155نام مرکزموسسه آموزش عالی سپهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات113نویسنده اول80هم پژوهی86ژورنال0کنفرانس1
رتبه156نام مرکزموسسه آموزش عالی پارسانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات112نویسنده اول64هم پژوهی97ژورنال0کنفرانس0
رتبه157نام مرکزموسسه آموزش عالی نور هدایتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات112نویسنده اول82هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه158نام مرکزموسسه آموزش عالی جامینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات111نویسنده اول78هم پژوهی89ژورنال1کنفرانس7
رتبه159نام مرکزموسسه آموزش عالی قشمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات109نویسنده اول62هم پژوهی106ژورنال1کنفرانس0
رتبه160نام مرکزموسسه آموزش عالی کرماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات108نویسنده اول82هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس4
رتبه161نام مرکزموسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات106نویسنده اول81هم پژوهی66ژورنال0کنفرانس0
رتبه162نام مرکزموسسه آموزش عالی هدفنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات106نویسنده اول74هم پژوهی92ژورنال0کنفرانس0
رتبه163نام مرکزموسسه آموزش عالی آملنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات105نویسنده اول70هم پژوهی115ژورنال0کنفرانس0
رتبه164نام مرکزموسسه آموزش عالی اندیشه جهرمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات104نویسنده اول77هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس1
رتبه165نام مرکزموسسه آموزش عالی اسرارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات95نویسنده اول59هم پژوهی72ژورنال0کنفرانس0
رتبه166نام مرکزموسسه آموزش عالی ربع رشید تبریزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات95نویسنده اول55هم پژوهی89ژورنال0کنفرانس0
رتبه167نام مرکزموسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات93نویسنده اول66هم پژوهی59ژورنال0کنفرانس0
رتبه168نام مرکزموسسه آموزش عالی ایرانمهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات93نویسنده اول43هم پژوهی77ژورنال0کنفرانس0
رتبه169نام مرکزدانشگاه ابرارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات93نویسنده اول75هم پژوهی29ژورنال0کنفرانس3
رتبه170نام مرکزموسسه آموزش عالی دانا یاسوجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات91نویسنده اول73هم پژوهی75ژورنال0کنفرانس0
رتبه171نام مرکزموسسه آموزش عالی دانشستان ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات91نویسنده اول74هم پژوهی54ژورنال0کنفرانس0
رتبه172نام مرکزموسسه آموزش عالی تجننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات90نویسنده اول70هم پژوهی78ژورنال0کنفرانس2
رتبه173نام مرکزموسسه آموزش عالی آبان هرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات89نویسنده اول60هم پژوهی102ژورنال0کنفرانس0
رتبه174نام مرکزموسسه غیرانتفاعی لقمان حکیمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات89نویسنده اول66هم پژوهی77ژورنال0کنفرانس0
رتبه175نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی برخطنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات86نویسنده اول56هم پژوهی65ژورنال0کنفرانس0
رتبه176نام مرکزموسسه آموزش عالی کاسپیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات85نویسنده اول67هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه177نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه امینینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات85نویسنده اول60هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس1
رتبه178نام مرکزموسسه آموزش عالی هرمزان بیرجندنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات84نویسنده اول51هم پژوهی85ژورنال0کنفرانس0
رتبه179نام مرکزموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات80نویسنده اول31هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه180نام مرکزموسسه آموزش عالی ارسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات74نویسنده اول21هم پژوهی97ژورنال0کنفرانس0
رتبه181نام مرکزموسسه آموزش عالی فیض الاسلامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات73نویسنده اول39هم پژوهی48ژورنال0کنفرانس3
رتبه182نام مرکزموسسه آموزش عالی کاوشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات72نویسنده اول46هم پژوهی52ژورنال0کنفرانس0
رتبه183نام مرکزموسسه آموزش عالی عقیقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات71نویسنده اول60هم پژوهی42ژورنال0کنفرانس0
رتبه184نام مرکزموسسه آموزش عالی کادوسنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات70نویسنده اول48هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه185نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات68نویسنده اول49هم پژوهی39ژورنال0کنفرانس0
رتبه186نام مرکزموسسه آموزش عالی اخلاق و تربیتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات67نویسنده اول44هم پژوهی69ژورنال1کنفرانس0
رتبه187نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرگان محلاتنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات67نویسنده اول53هم پژوهی49ژورنال0کنفرانس0
رتبه188نام مرکزموسسه آموزش عالی سبز آملنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات65نویسنده اول44هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس0
رتبه189نام مرکزموسسه آموزش عالی صالحاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات63نویسنده اول48هم پژوهی59ژورنال0کنفرانس11
رتبه190نام مرکزموسسه آموزش عالی دانشوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات63نویسنده اول50هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس0
رتبه191نام مرکزموسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات59نویسنده اول29هم پژوهی49ژورنال0کنفرانس0
رتبه192نام مرکزموسسه آموزش عالی میعادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات48نویسنده اول32هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه193نام مرکزموسسه آموزش عالی فخر رازی ساوهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات46نویسنده اول22هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس1
رتبه194نام مرکزموسسه آموزش عالی رودکی تنکابننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات45نویسنده اول30هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس1
رتبه195نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس تبریزینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات42نویسنده اول26هم پژوهی29ژورنال0کنفرانس0
رتبه196نام مرکزموسسه آموزش عالی علامه رفیعینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات36نویسنده اول31هم پژوهی28ژورنال0کنفرانس0
رتبه197نام مرکزموسسه آموزش عالی عرفاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات35نویسنده اول27هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه198نام مرکزموسسه آموزش عالی چهل ستوننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات35نویسنده اول32هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس0
رتبه199نام مرکزموسسه آموزش عالی دارالعلم یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات34نویسنده اول20هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه200نام مرکزموسسه آموزش عالی پارس رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات33نویسنده اول21هم پژوهی36ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزموسسه آموزش عالی پرتونوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات29نویسنده اول23هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه202نام مرکزموسسه آموزش عالی شاهرودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات25نویسنده اول22هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه203نام مرکزموسسه آموزش عالی اوج آبیکنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات20نویسنده اول16هم پژوهی9ژورنال0کنفرانس2
رتبه204نام مرکزموسسه غیرانتفاعی هیرکانیانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات19نویسنده اول8هم پژوهی23ژورنال0کنفرانس0
رتبه205نام مرکزموسسه آموزش عالی مولوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات18نویسنده اول16هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه206نام مرکزموسسه آموزش عالی صنعتی مراغهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات15نویسنده اول9هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس1
رتبه207نام مرکزموسسه آموزش عالی ابن یمیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات9نویسنده اول6هم پژوهی6ژورنال0کنفرانس0