خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی سناباد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 342
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 471
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 62
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی سناباد

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت به شیوه منتورینگ معلمان ابتدایی شهر گلبهار نوشته زهرا قربانی و محمدحسین همایونی و سعید حیرانیشناسایی عوامل موثر بر موفقیت شغلی معلمان ابتدایی شهر گلبهار نوشته زهرا قربانیبررسی رابطه مدیریت استعداد با اقتصاد دانش محور با میانجیگری گرایش کارآفرینانه از دیدگاه مدیران شرکت های دانش بنیان شهر مشهد نوشته اکرم غفاریان نخودی و طیبه جلالی و فائزه روحانیمقایسه اثر بخشی فراهم سازها در محیط داخل و خارج از خانه بر قابلیتهای ادراکی-حرکتی، اجتماعی و خلاقیت دختران ۷ تا ۱۰ سال شهرستان سبزوار نوشته الیاس طیبیارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کسب وکارهای ورزشی نوشته مسلم رمضان زادهشناسایی ویژگی های بازاریابی الکترونیکی موثر بر توسعه گردشگری در شهر مشهد (مطالعه مروری) نوشته نادیا مربیبررسی تاثیر خودتنظیمی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر در یادگیریهای الکترونیکی (مجازی) دانشگاه اصفهان نوشته مهناز موریبررسی مقایسه ای دیدگاه ورزشکاران دختر و پسر تیم های ورزشی نواحی بسیج از رعایت عدالت و رابطه آن با انگیزه پیشرفت ورزشی نوشته احسان اسداللهیرابطه مدیریت ریسک و وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران نوشته علی نظامی× بررسی رابطه بین سلامت روان وتاب آوری کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی ) مورد مطالعه: مدارس مقطع ابتدایی اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان ) نوشته عاطفه سلیمانی و طیبه جلالی و فرید آقاجانیبررسی رابطه بین هشیاری سازمانی و رقابت پذیری سازمانی با نقش میانجی جو سازمانی (مورد مطالعه: مدارس پسرانه مقطع ابتدایی ناحیه پنج مشهد) نوشته بتول مغربی و طیبه جلالیبررسی رابطه بین نواوری و چابکی سازمان با نقش میانجی ساختار سازمان (مورد مطالعه : مدارس مقطع ابتدایی پسرانه دوره اول ناحیه پنج مشهد) نوشته زهره شفاپور و فرید آقاجانی و محمدحسین همایونی رادتاثیر رهبری سازمانی بر رضایت و عملکرد معلمان (مورد مطالعه : معلمان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ مشهد) نوشته هانیه طوطیان مشهدی و فرید آقاجانی و محمدحسین همایونی رادتاثیر پاداش و انضباط کاری بر عملکرد معلمان ابتدایی منطقه تبادکان با میانجی گری انگیزه کاری نوشته مریم سادات بازقندی و فرید آقاجانی و فائزه روحانیپیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان ابتدایی منطقه تبادکان بر اساس خودکارآمدی و سبک های دلبستگی نوشته صدیقه نظریان سیرزار و فرید آقاجانی و محمدحسین همایونی رادنگاهی به برندسازی ، تصویر برند، ارزش ویژه برند و اهمیت آنها در بازاریابی و فروش نوشته فرید آقاجانیمقایسه تاثیر دوازده هفته تمرینات ترکیبی بر سطوح مایونکتین سرمی، نیمرخ لیپیدی، گلوکزناشتا و ترکیب بدن مردان سالمند دارای اضافه وزن نوشته محبوبه سعیدی پورتاثیرچهار هفته تمرینات اینتروال شدید بر توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدنی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن نوشته فاطمه نیک پسند و فاطمه پاسبانتسهیم دانش و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی نوشته فاطمه محمدیانبررسی مقایسه ای دیدگاه ورزشکاران دختر و پسر تیم های ورزشی نواحی بسیج از رعایت عدالت و رابطه آن با انگیزه پیشرفت ورزشی نوشته احسان اسداللهی