دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی

Cultural Psychology

 دوفصلنامه علمی «روان‌شناسی فرهنگی» وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» به استناد نامه شماره ۳/۳/۵۵۹۹۶ مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ موفق به دریافت مجوز انتشار و در ارزیابی سال ۱۳۹۸ حائز درجه علمی با رتبه ب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

پروانه انتشار غیر برخط دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۹ به شماره ثبت ۸۰۴۱۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد.

زمینه‌های موضوعی نشریه:

- شناخت و فرهنگ

- هویت و فرهنگ
- شخصیت و فرهنگ
- جلوه‌های هیجانی در بستر فرهنگ
- شاخص‌های دینداری و نقش دین در فرهنگ ایرانی
- سلامت روانی و فرهنگ
- روان درمانی و مشاوره در بستر فرهنگ
- تفاوت‌های فردی در بستر فرهنگ
- زبان و فرهنگ
- رشد و تحول انسان در بستر فرهنگ
- تعاملات اجتماعی
- رفتار شغلی و فرهنگ
- نقد نظریه‌ها، الگوها، و کتاب‌های مطرح روان‌شناسی از منظر روان‌شناسی فرهنگی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات