آقای دکتر صدرالدین طاهری

Dr. Sadreddin Taheri

استادیار گروه آموزشی پژوهش هنر دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415067)

24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی