آقای دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی

Dr. Kazem Rasoolzade Tabatabaee

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330001)

5
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی