آقای دکتر مجید صفاری نیا

Dr. Majid Saffarinia

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186937)

26
102
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی