آقای دکتر مرتضی ترخان

Dr. Morteza Tarkhan

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران

Researcher ID: (502445)

20
44

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی