آقای دکتر شهنام ابوالقاسمی

Dr. Shahnam Abolghasemi

دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493558)

28
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی