رابطه گرایش های مذهبی و سبک های اسناد با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر

سال انتشار:

1393

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

804

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESCHS01_065

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

یکی از مسائل جهان امروز، مسئله سلامت روانی انسانها و به ویزه قشر تحصیل کرده و اینده ساز کشور است و نقش عوامل تأثیر گذار در این مقوله همیشه مطمح نظر و با ارزش تلقی می شود. لذا در راستای تحقق این مهم هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه گرایش های مذهبی و سبک های اسناد با سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر و دختر مقطع کاردانی این دانشگاه در سال 1393 می باشد که در نیم سال اول تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه این پژوهش را 230 نفر از این دانشجویان تشکیل می دادند که از بین جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و سبک های اسناد سلیگمن و ازمون (SCL-90-R) بود. پس از جمع آوری داده ها جهت بررسی از روش های آمار توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (به روش گام به گام) استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج این پژوهش بین مذهب درونی و سلامت روانی ربطه وجود دارد (r=0.367, p=0/01) و نیز بین مذهب بیرونی و سلامت روانی رابطه وجود دارد (r=0/299, p=0/01) همچنین بین سبک های اسناد با سلامت روانی دانشجویان نیز به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد (r=0/320, p=0/01) که این همبستگی مثبت و مستقیم است. یعنی با افزایش نمره سبک های اسناد، نمره سلامت روانی نیز افزایش می یابد. بین گرایش های مذهبی (مذهب درونی و بیرونی) و سبک های اسناد رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. درونی (r=0/875, p=0/01) بیرونی (r=0/896, p=0/01) همچنین این همبستگی مثبت و مستقیم است. و با استفاده از روش گام به گام، متغیر مذهب درونی بعنوان مؤثرترین متغیر در سلامت روانی وارد معادله رگرسیون شده است. نتیجه گیری: می توان با تقویت باورهای مذهبی و اعتقاد به خداوند و آموزش این باورها به افراد، سلامت جسمانی و روانی آن ها را ارتقاء داد.

نویسندگان

محمدمظلومی راد
محمد مظلومی راد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

شهنامابوالقاسمی
شهنام ابوالقاسمی

دکترای روانشناسی و استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

فاطمهزالکان
فاطمه زالکان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن