نشریه آموزش پرستاری

Journal of Nursing Education

فصلنامه آموزش پرستاری، توسط انجمن علمی پرستاری ایران بمنظور انتشار مقالات مرتبط با آموزش پرستاری تاسیس شده است. این نشریه فعلا بصورت فصلنامه منتشر شده و در آینده نزدیک بصورت دوماهنامه ادامه خواهد داد. کلیه دانشمندان، دانش پژوهان ارجمند می توانند بصورت آنلاین مقالات خود را در سایت ساب میت نمایند. این مجله در وهله اول، علاقمند به چاپ مقالات مداخله ای در زمینه آموزش پرستاری در مرحله دوم مقالات توصیفی و تحلیلی با حجم نمونه بالا و در مرحله بعدی تحقیقات کیفی در زمینه های ذکر شده می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات