آقای دکتر ابراهیم بنی طالبی

Dr. Ebrahim Bani talebi

دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373566)

15
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی