خانم دکتر میترا خوبی

Dr. Mitra Khoobi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (326871)

3
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور