فصلنامه حکمت و فلسفه

Wisdom and Philosophy

نشریه حکمت و فلسفه یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث فلسفه پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه فلسفه انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم فلسفه را گزارش می دهند است.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.  تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

نشریه حکمت و فلسفه  به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • فلسفه
  • تفسیر
  • شناخت
  • زبان
  • دین شناسی و الهیات
  • ذهن