آقای دکتر عبدالرسول کشفی

Dr. Abdolrasoul Kashfi

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369314)

54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی