دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین

Jostarha-ye Falsafe-ye Din

نشریه جستارهای فلسفه دین (متعلق به انجمن علمی فلسفه دین ایران) در تاریخ ۱۳۹۱.۰۳.۰۶ با مجوز شماره ۳۰۵۰۹۹۹ از وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت نمود؛ همچنین در آخرین رتبه بندی نشریات نیز موفق به اخذ رتبه «علمی ب» شده است. تلاش دست اندرکاران نشریه انتشار مقاله های تحقیقی و تحلیلی در حوزه مسایل دین پژوهی بوده و در این حوزه ها مقاله می پذیرد:

براهین اثبات وجود خدا؛
مساله شر؛
تجربه دینی؛
زبان دین؛
صفات الهی؛
معجزات؛
علم و دین؛
معرفت شناسی؛
پلورالیسم؛
ایمان و عقل؛
اخلاق.