ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات فلسفه

Ethical Reflections

حوزه های تحت پوشش:فلسفه, علوم اسلامی, علوم رفتاری و اجتماعی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-4810
شاپای الکترونیک: 2717-1159

Journal of New intellectual research

حوزه های تحت پوشش:فلسفه, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: ۲۵۸۸-۲۶۱۹

Existence and Knowledge

حوزه های تحت پوشش:فلسفه


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-4664
شاپای الکترونیک: 1027-9938

Journal of Methodology of Social Science and Humanities

حوزه های تحت پوشش:هنر و علوم انسانی, فلسفه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 1608-7070
شاپای الکترونیک: 2588-5774

Journal of Philosophy of Religion Research

حوزه های تحت پوشش:فلسفه, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6578
شاپای الکترونیک: 2228-6586

Contemporary wisdom

حوزه های تحت پوشش:فلسفه


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-0689
شاپای الکترونیک: 2383-0697

Avicennian Philosophy(MESHKAAT Al - Noor)

حوزه های تحت پوشش:تاریخ و فلسفه علم, فلسفه


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 5275-2538
شاپای الکترونیک: 5267-2538

Islamic Philosophical Doctrines

حوزه های تحت پوشش:فلسفه, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2251 - 93

Civil Jurisprudence Doctrines

حوزه های تحت پوشش:فلسفه, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2251 – 93

Seraje Monir

حوزه های تحت پوشش:فلسفه, مطالعات مذهبی (الهیات)


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6616
شاپای الکترونیک: 2476-6070
پشتیبانی