فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا

Naja Scientific Quarterly of Strategic Studies

فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا برابر مجوز شماره ۳/۳۳۲۵۴۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ صادره از معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز دریافت رتبه علمی-پژوهشی گردیده است و در ارزیابی سال ۱۴۰۱ وزرات علوم، تحقیقات و فناوری موفق به دریافت رتبه ب شده است.

این نشریه بر اساس تفاهم نامه با همکاری انجمن علمی مدیریت پروژه ایران و براساس تفاهم نامه با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و بر اساس تفاهم نامه با همکاری انجمن علمی پژوهشهای انتظامی ایران منتشر می شود.

محورهای مطالعاتی نشریه:

حوزه های موضوعی این فصلنامه به شرح زیر می باشند:

۱- پلیس و مشارکت مردمی

۲- پلیس و جرایم سازمان یافته

۳-فضای مجازی و امنیت عمومی

۴- پلیس و فناوری های نوین

۵- فقه و اخلاق انتظامی

۶- پلیس و حقوق امنیت ملی

۷- پلیس و همکاری های بین المللی

۸- پلیس و امنیت پایدار مردمی

۹- پلیس و اشراف اطلاعاتی

۱۰- ناجا و رسانه

۱۱- معماری ناجای آینده

۱۲- ناجا و تمدن نوین اسلامی

۱۳- نظم و انظباط اجتماعی

۱۴- نظریه های امنیتی- انتظامی

۱۵- تحولات محیط امنیتی-انتظامی

۱۶- فلسفه نظم

۱۷- پلیس هوشمند

۱۸- پلیس و امنیت اقتصادی

۱۹- ناجا و اقتصاد مقاومتی

۲۰- انتظام ملی