فصلنامه فلسفه غرب

Western Philosophy

تاریخ تفکر فلسفی به گذشته بسیار دور برمی گردد. اگر از فلسفه قدیم شرق که به هند و چین قدیم برمی گردد و قدیمی ترین سابقه در تاریخ تفکر فلسفی است، صرف نظر کنیم، آنچه به عنوان فلسفه غرب شناخته می شود، از قرن پنجم قبل از میلاد و با فلسفه یونان آغاز می شود و پس از پشت سر گذاشتن ادوار مختلف یونان و روم، قرون وسطی و جدید تا دوره معاصر ادامه می یابد. هدف از انتشار این دو فصلنامه انعکاس آخرین پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج در باره فلسفه غرب است و البته در این میان مقالاتی بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت که در چارچوب گزارش و توصیف صرف اندیشه های فیلسوفان غرب نباشد و نویسنده یا نویسندگان آن با انجام پژوهشهای اصیل دیدگاه، تحلیلی انتقادی خود را در زمینه موضوع مورد بحث بیاورند. همچنین امید می رود این مجله با چاپ مقالات عمیق و انتقادی در زمینه فلسفه غرب، زمینه را برای آشنایی کارشناسانه نسل جوان با فلسفه غرب و عناصر مثبت و منفی آن، به حکم فرموده قرآن یستمعون القول فیتبعون احسنه، بتوانند خوب و بد آن را بشناسند و دچار از خود بیگانگی نشوند.  

 محورهای مجله:

-         مباحث مربوط به تاریخ فلسفه غرب (فلسفه یونان و روم، فلسفه قرون وسطی، فلسفه جدید و معاصر)

 -         مباحث مربوط به شاخه های مختلف معرفت شناسی در فلسفه غرب ( فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه اخلاق،فلسفه هنر و فلسفه علوم اجتماعی و  ...)

 -         مباحث مربوط به مکاتب مختلف فلسفی در غرب (اگزیستانسیالیسم، فلسفه تحلیلی، پدیدار شناسی، هرمنوتیک، پسامدرنیسم و ...)

 -         مباحث مربوط به منطق قدیم و جدید در فلسفه غرب به ویژه فلسفه منطق و فلسفه ریاضیات

 -         مباحث فلسفه تطبیقی در مقایسه اندیشه های فیلسوفان غربی با سایر فلاسفه به ویژه فیلسوفان اسلامی