آقای دکتر مهدی دشت بزرگی

Dr. Mahdi Dashtbozorgi

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449623)

1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور