آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی

Dr. hamidreza ayatollahi

استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184659)

1
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی