آقای دکتر محسن جاهد

Dr. Mohsen Jahed

Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181434)

3
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی