خانم دکتر سمیرا رویان

Dr. Samira Royan

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (330951)

2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور