مقالات بانک ملی ایران در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک ملی ایران درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک ملی ایران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,166 مقاله در زمینه بانک ملی ایران استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک ملی

لیست مقالات بانک ملی ایران در صنعت بانکداری

1. بررسی تاثیر برنامه حمایتی ارتقای سلامت بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی بیماران دیابت نوع دو
2. درجه بندی شعب بانک ها
3. بررسی تاثیر هوش مالی بر گرایش های رفتاری مشتریان
4. بررسی رابطه بین بازاریابی رابطه مند با رضایت مشتریان بانک های ملی بندر دیلم
5. بررسی رابطه بین بازاریابی(تبلیغات) دهان به دهان با جذب مشتریان بانک های ملی بندر دیلم
6. رابطه استفاده از تکنولوژی مالی (فین تک) در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی (مطالعه موردی: بانکهای ملی استان آذربایجان غربی)
7. بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی در اپیدمی کرونا
8. نقش متغیرهای درون سازمانی و برون سازمانی (با تاکید بر سیاست پولی) در پیش بینی جذب سپرده مدت دار بانکی و تاثیر آن بر جامعه مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان یزد
9. بررسی رابطه بین دانش درک شده ، کنترل درک شده و خود اثربخشی با آوای کارکنان با توجه به نقش میانجی مالکیت روانشناختی از دیدگاه کارکنان در شعب بانک ملی شهر گرگان
10. تاثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل-گری ظرفیت جذب (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
11. بررسی رابطه بازاریابی با بهره وری شغلی با میانجی گری تبلیغات شفاهی (مطالعه موردی: کلیه شعب بانک ملی شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده)
12. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی با ارزش ویژه برند با توجه به متغیرهای میانجی رضایت، اعتماد و وفاداری در بانک ملی شعبه شهرداری گرگان
13. یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیندهای ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گلستان
14. بررسی نقش فناوری های دیجیتال در بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: کارشناسان ستادی بانک ملی در شهر تهران)
15. بررسی تاثیر دانش، نگرش و مهارت های مالی بر سلامت مالی با نقش واسطه ای رفتار مالی(مورد مطالعه: شعب بانک ملی رشت)
16. تاثیر بهکارگیری شیوههای نوین آموزشی (یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، یادگیری تلفیقی) در ارتقاء اثربخشی برنامههای آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان بانک ملی
17. رابطه بین ارتباطات درون سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی (مطالعه موردی بانک ملی شهر اهواز)
18. بررسی تاثیر سواد رسانه های اجتماعی کارکنان بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر زاهدان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات آنلاین
19. اثر تعدیل کننده دینداری بر روی نیات رفتار اخلاقی: کاربرد نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده برای کارکنان شعب بانک ملی شهراصفهان
20. سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ)
21. بررسی تاثیر عدم امنیت شغلی و مشکلات مالی بر رفاه نیروی انسانی حین جنگ هایبیولوژیکی پاندمی کووید- ۱۹ مورد مطالعه: بانک ملی
22. بررسی خشونت شغلی کارکنان در محیط کار و تاثیر آن بر روابط عمومی با ارباب رجوع (مطالعه موردی بانک ملی شهر رشت)
23. نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین توانمند سازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه شعب بانک ملی کرمان)
24. بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر خودکار آمدی با نقش میانجی عدالت ادراک شده در بین کارکنان بانک ملی ایران
25. ارائه مدلی در زمینه روابط بین سواد رسانه های اجتماعی، عملکرد مالی وکیفیت خدمات آنلاین(مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان)
26. بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی با واسطه گری پایداری شرکت در شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی
27. بکارگیری رویکرد دلفی- فازی و دیمتل فازی جهت شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملی ایران
28. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی هوش تجاری (مورد مطالعه: شعب بانک ملی تبریز)
29. تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای (RMT) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی مشتریان بانک ملی کرمانشاه
30. بررسی تاثیر تفکر سیستمی بر تصمیم گیری استراتژیک با نقش میانجی هوش مالی (مورد مطالعه: شعب بانک ملی استان اصفهان)
31. بررسی رابطه ویژگی شخصیتی و هوش هیجانی با میانجی گری تعهد سازمانی در کارکنان (تطبیقی بانک سامان و بانک ملی)
32. ارائه مدل هوش معنوی و هوش هیجانی به منظور افزایش خوداثربخشی و خودنظمی در کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایران
33. تاثیر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان و عملکرد زیست محیطی با نقش میانجی انگیزش کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملی)
34. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری برای پیدا کردن مزیت رقابتی در قرن ۲۱موردکاوی مشتریان بانک ملی
35. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده و کیفیت ارتباط با وفاداری مشتری در شعب بانک ملی نهاوند
36. تاثیر سرمایه اجتماعی و دانش جمعی بر هوش تجاری و چابکی سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر زاهدان)
37. بررسی تاثیر قابلیت های استراتژیک کارکنان و یادگیریسازمانی بر ارتقاء عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی استان اردبیل)
38. بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و سرمایه انسانی با رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی: شعب بانک ملی خرم آباد)
39. بررسی رابطه بین اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه کارکنان با میانجی گری توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی: بانک ملی ایلام)
40. بررسی تاثیر عناصر ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه‎ی موردی: بانک ملی استان اردبیل)
41. بررسی تاثیرات مدیریت کارآمد ارتباط با مشتریان بر کیفیت خدمات و رفتار کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملی شعبات تبریز)
42. بررسی تاثیر فرهنگ نوآورانه و تفکر انتقادی بر توسعه عملکرد مالی مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی استان اردبیل
43. بررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر بهره وری نیروی انسانی و عملکرد مالی شعب بانک ملی شهرستان زابل
44. بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان اراک)
45. ارائه مدلی در زمینه روابط بین مدیریت کیفیت جامع، عملکرد مالی و غیرمالی شعب بانک ملی شهر زاهدان
46. بررسی تاثیر حسابداری مدیریت استراتژیک بر تصمیم گیری مدیران بانک ها (مدیران موردی: شعب بانک ملی شهرستان بابل)
47. بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (۱۳۶۸-۱۳۹۳)
48. بررسی عوامل موثر بر مانده سپرده های بانک های تجاری با تاکید بر سپرده های بانک ملی ایران
49. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در بانکداری (آنلاین) در شعب بانک ملی شهرستان دزفول
50. رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)
51. بررسی نقش رسانه های بازاریابی اجتماعی بر جذب سرمایه مشتری (مورد مطالعه: بانک ملی شعب مرکزی تهران)
52. بررسی ارزش دانش مدیران عالی بر مدیریت دانش، نوآوری باز و عملکرد سازمانی(مورد مطالعه بانک ملی)
53. نقش میانجی نوآوری باز در رابطه بین ظرفیت جذب دانش بر عملکرد مالی (موردمطالعه: بانک ملی قم)
54. بررسی رابطه فناوری پیشرفته با ارزش برند مبتنی بر مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر سمنان)
55. طراحی مدل تاثیر بازاریابی داخلی بر تصویر ذهنی کارکنان از برند سازمان (بررسی موردی بانک ملی ایران)
56. بررسی تاثیر مشتری مداری و کیفیت رابطه با مشتری بر رضایت وفاداریو تبلیغات شفاهی مشتریان بانک ملی
57. بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی
58. بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توانمند سازی کارکنان شعب بانک ملی در استان گلستان
59. بررسی رابطه سواد اطلاعاتی بر چابکی سازمان مطالعه موردی: اداره امور شعب بانک ملی استان فارس
60. بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی مدیران بر رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شعب مستقل بانک ملی ایران)
61. نقش تبلیغات اینترنتی و ارائه برنامه تبلیغاتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان بانک ملی
62. بررسی تاثیر رهبری مثبت گرا بر فضیلت سازمانی در بین کارکنان بانک ملی استان خراسان رضوی
63. تاثیر بعد ذهنی سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملی شهرستان سیستان و بلوچستان)
64. آموزش و بهسازی منابع انسانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت زندگیکاری کارکنان در بانک ملی
65. ارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران
66. بررسی رابطه بین منابع انسانی پایدار با توسعه پایدار سازمانی در شعب بانک ملی شهر کرمان
67. عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک،در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان خرم آباد
68. مقررات مسدود سازی در پرونده بانک ملی و شرکت تلکام با نگاهی بر تحریم هایاقتصادی
69. مدلی برای سنجش تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش بهره وری سازمان( مطالعه موردی: بانک ملی)
70. بررسی تاثیر مبادله رهبر پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستاد بانک ملی ایران)
71. بررسی رابطه احساس پیوستگی و همجوشی شناختی با شادکامی در کارکنان بانک ملی شهرستان ساری
72. ارائه مدل آمادگی ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملی خراسان شمالی)
73. ارزیابی کارایی فنی شعب بانک ملی ایران در استان تهران به روش تحلیل مرزی تصادفی
74. نقش عوامل درون و برون سازمانی در توسعه کارآفرینی دولتی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
75. ارایه مدل شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها
76. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک ها (مطالعه موردی بانک ملی شهر تهران)
77. ارائه مدل آمادگی ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملی خراسان شمالی)
78. ارائه مدل رهبری فضیلت گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران
79. ارزیابی سازمان خدمتگزار بر مبنای الگوی OLA (مطالعه ی موردی شعب بانک ملی شهر اراک)
80. پویایی نوآوری در صنعت بانکداری در تقویت مشتری مداری (مطالعه موردی: بانک ملی شعبات تبریز)
81. بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش موبایل بانک با نقش های میانجی اعتماد اولیه و تعدیلگری درگیری مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی شهرستان سنندج (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی شهرستان سنندج)
82. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی
83. طراحی الگوی سازوکارهای ارتقای برند بانک ملی ایران: تلفیق سنتزپژوهی و رویکرد ساختاری تفسیری
84. اثرات مطلوب سلامت فرهنگی بر بهبود خدمات نظام بانکی (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
85. عوامل موثر بر قصد ادامه استفاده مشتریان بانکداری اینترنتی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
86. تاثیر نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ملی ایران
87. بررسی گرایش مشتریان در بکارگیری خدمات آنلاین (مطالعه موردی: بانک ملی شعبه شهرداری گرگان)
88. تعیین اثرات بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شعب بانک ملی و کشاورزی
89. رابطه سواد مالی مدیران با کسب مزیت رقابتی در شعب بانک ملی شهر کرمان
90. نقش توسعه بانکداری الکترونیکی بر پیشرفت مالی بانک ها (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
91. مدلی برای سنجش تاثیر فناوری اطلاعات برافزایش بهره وریسازمان ها مطالعه مورد بانک ملی
92. بررسی رابطه فعالیت بدنی با عملکرد و اخلاق کاری کارکنان بانک ملی استان اردبیل
93. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتری درکارکنان بانک ملی شهردهدشت
94. تحول دیجیتال درکارآفرینی و تحول آینده صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملی ایران)
95. ارائه مدل جبران خدمت با رویکرد دلبستگی سازمانی(مورد مطالعه: بانک ملی ایران)
96. ارائه الگوی تاثیر تورم بر بهرهوری کارکنان (مطالعه موردی: بانک ملی شعبات تبریز)
97. طراحی الگوی شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران با احتساب ملاحظات اخلاقی
98. رابطه فعالیت های بازاریابی بانک ملی با وفاداری مشتریان در شهرستان نهاوند
99. الگوهای اخلاقی تفاوت سن در حسابداری (مورد مطالعه؛ کارکنان بانک ملی شهرکرمان)
100. بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری در بانک ملی ایران