مقالات بانک ملی ایران در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک ملی ایران درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک ملی ایران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,298 مقاله در زمینه بانک ملی ایران استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک ملی

لیست مقالات بانک ملی ایران در صنعت بانکداری

1. ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ها و نهادهای مالی
2. نقش (BPMO) در حکمرانی موثر مدیریت فرآیند کسب و کار
3. طراحی مدل حاکمیت شرکتی درنظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانکی
4. بررسی نقش رضایت مشتریان و کیفیت خدمات آنلاین در ارتباط کیفیت خدمات الکترونیک آنلاین و کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم با ارزش درک شده (مطالعه موردی مشتریان بانک ملی ایران استان گلستان)
5. شیوه های مدیریت منابع انسانی کارآمد و آمادگی برای تغییر: یک مدل یکپارچه شامل تعهد عاطفی، عملکرد کارکنان، و نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبی در بانک ملی ایران
6. بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی ، ارتباط با مشتری و اعتماد به برند در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتری (مطالعه موردی مشتریان بانک ملی شعبات شهرستان گنبد کاووس)
7. بررسی تاثیر خصوصیات بانک بر برون سپاری تصمیمات خدمات بانکداری الکترونیک مطالعه موردی: بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد
8. نخستین اختلاس بانک ملی ایران: زمینه های بین المللی و پیامدهای سیاسی قضایی آن بر حکومت پهلوی
9. بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرایند تدوین استراتژی؛ مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان تهران
10. شناسایی آسیب ها و چالش های سیستم آموزش و توسعه منابع انسانی در بانک ملی ایران
11. تاثیر تطابق ارزش و توانمندسازی کارکنان بر جذابیت برند کارفرمایی در بانک ملی ایران
12. بررسی تاثیر بین بانکداری الکترونیکی و سرمایه اجتماعی مشتریان شعب بانک ملی شهر یاسوج
13. ارائه الگوی درهم تنیدگی شغلی با تاکید برنسل z در بانک ملی ایران
14. ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران در بانک ملی ایران
15. ارائه الگوی توسعه رهبری در بانک ملی: رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه
16. بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر جو اخلاقی شعب بانک ملی شهرستان زابل
17. بررسی ارگونومی صندلی اداری کارمندان بانک ملی در جهت افزایش کارایی
18. استانداردسازی و یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین بانک ملی
19. آینده پژوهی ریسک اعتباری بانکها(مطالعه موردی :بانک ملی )
20. فرآیندکاوی فرآیند اعطای تسهیلات بانک ملی ایران
21. بررسی تاثیر سواد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی چابک سازی سازمانی:مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی استان کهگیلویه و بویر احمد
22. بررسی و شناخت عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بالا بردن استراتژی کیفیت حسابداری؛ مطالعه موری کارمندان بانک ملی اهواز
23. تاثیر رفتار اخلاقی کارکنان بانک های دولتی بر وفاداری، رضایت و اعتماد مشتریان (موردمطالعه: شعب بانک ملی در تهران)
24. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی هویت حرفه ای آنها در بانک ملی استان گیلان
25. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری؛ مورد مطالعه بانک ملی ایران
26. بررسی تاثیر چرخش شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان کرمان
27. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت و وفاداری الکترونیکی مشتریان در شعب بانک ملی شهر اهواز
28. الگو یابی معادلات ساختاری رابطه بین بانکداری الکترونیک ورضایت مشتریان (مورد مطالعه:شعب بانک ملی شهرستان سیرجان)
29. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر رفتار سازمانی مثبت کارکنان بانک ملی استان سیستان و بلوچستان
30. بررسی تاثیر قدرت برند بر مزیت رقابتی بانک ها (مطالعه موردی : بانک ملی شعبه اهواز)
31. ارائه الگوی مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان بانکها (مورد مطالعه بانک ملی )
32. بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جواخلاقی کارکنان اداره های کل بانکهای ملی شمال غرب کشور
33. ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی
34. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی قابلیت های نوآوری (مطالعه موردی: شعب بانک های ملی استان قم )
35. بررسی رابطه اجرای CRM با مدیریت دانش در بانکهای ملی شهرستان تویسرکان
36. عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی با رویکرد مدیریت دانش
37. بررسی تاثیر فاکتورهای اجتماعی بر رفتار شهروندی مصرف کننده با نقش میانجی هیجان و تعامل مصرف کننده - مصرف کننده
38. رابطه بین عملکرد بانکداری غیر ربوی و انواع نوآوری ها با نقش میانجی دانش اسلامی (مورد مطالعه بانک های ملی استان قزوین)
39. طراحی مدل سرمایه اجتماعی و ارزیابی آن در حوزه بازاریابی بانک های ملی و ملت
40. تاثیر هوش تجاری و مولفه های آن بر ایجاد و توسعه یک سازمان چابک
41. تاثیر مولفه های تعارض شغلی، ناامنی و منفی بافی بر پنهان سازی دانش و عملکرد شغلی در پرتو رهبری تحول آفرین در دوره همه گیری کرونا (مورد مطالعهکارکنان بانک ملی استان مازندران)
42. شیوه های مدیریت منابع انسانی کارآمد و آمادگی برای تغییر: یک مدل یکپارچه شامل تعهد عاطفی ، عملکرد کارکنان، و نقش تعدیل کننده فرهنگ سلسله مراتبی در بانک ملی ایران
43. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش های میانجی گرایشات استراتژیک بازار، برند و ارزش در بخش بانکداری (مورد مطالعه : شعب بانک ملی )
44. بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین رهبری سازمان و فرهنگ سازمانی با مدیریت نوآوری (مورد مطالعه :کارکنان بانک ملی حوزه جنوب مشهد، شعب درجه یک )
45. بررسی اثر بازاریابی درونی بر مشتری گرایی کارکنان با تاکید بر شاخص های چشم انداز، بهبود و توسعه، پاداش (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران)
46. بررسی رابطه بین ابعاد تعیین کننده بانکداری الکترونیک و پذیرش بانکداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی انگیزه لذت جویانه مشتریان در شعب بانک ملی استان گلستان
47. بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد سازمانی پایدار با نقش میانجی مدیریت منابع انسانی استراتژیک (مورد مطالعه: شعب بانک ملی استان مازندران)
48. مطالعه تاثیر انگیزه ذاتی بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با نقش میانجی گری سهولت و سودمندی ادراکشده (موردمطالعه : شعب بانک ملی استان تهران)
49. اثرات راهکارهای مدیریت سبز منابع انسانی بر کنشهای خدماتی سبز با نقش میانجی اشتراک گذاری دانش سبز( مطالعه موردی شعب بانک ملی استان فارس)
50. بررسی تاثیر رهبری مخرب بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه : کارکنان بانک ملی ایران؛ استان خراسان شمالی)
51. تاثیر اخلاق کار اسلامی بر درگیری شغلی و تسهیم دانش با میانجی گری رضایتمندی شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت)
52. بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان کردستان)
53. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی در شعب بانک ملی شهر سنندج تلفیق رویکرد فراترکیب و دلفی فازی
54. اعتبارسنجی مشتریان موسسات مالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توسعه یافته با کمک الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بانک ملی مرکزی ایلام)
55. تحلیل عوامل موثر بر رفتار تعاملی مشتریان با سازمان (مورد کاوی مشتریان بانک ملی در رابطه با عوامل موثر ریسک مطالبات غیرجاری)
56. تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و اولویت بندی آن با تکنیک تصمیم گیری چند معیاره در شعب بانک ملی ایران
57. تاثیر رهبری خدمتگزار بر پنداشت از قابلیت اشتغال: بررسی نقش واسطه ای رفتارشبکه سازی در بانک ملی شعب استان آذربایجان شرقی
58. بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در ارتباط بین اخلاق کار اسلامی ، توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان ،موردمطالعه : بانک ملی ایران
59. بررسی تاثیر رضایت شغلی بر رابطه بین مشارکت در بودجه بندی و عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی)
60. نقش کیفیت مدیریت منابع انسانی در پیش بینی میزان بهره وری و تحقق اهداف سازمانی در بانک ملی استان اردبیل
61. بررسی تاثیر بازاریابی دهان به دهان و کیفیت الکترونیک بر پشتیبانی تصمیم در حوزه بازارهای الکترونیک بانک ملی شهر گرگان
62. بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی یادگیری سازمانی با نقش تعدیل کننده سیستم اطلاعاتی (مورد مطالعه: بانک ملی شهر همدان)
63. تاثیر ایجاد احساس تعلق خاطر کارکنان بر ترک خدمت و تعهد مستمر کارکنان ( مورد پژوهش : شعب بانک ملی شهر ایلام)
64. بررسی تاثیر عوامل سازمانی و فردی بر ارزش ویژه برند داخلی شرکت ، مورد مطالعه شعب بانک ملی استان خراسان رضوی
65. معایب ، مزایا و چالش های تجمیع کارت های بانکی در ایران بر روی بستر بلاکچین (مطالعه موردی: بانک ملی ایران)
66. مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر دوسوتوانی رفتاری کارکنان با نقش میانجی هویت حرفه ای آنها در بانک ملی استان اردبیل
67. ارزیابی عملکرد پرتفوی بانک ملی ایران براساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
68. اثر امنیت شغلی و رفاه کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان : مطالعه ای در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی
69. تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد
70. طراحی و تدوین مدل جهت سنجش قدرت برند در صنعت بانکداری (مورد مطالعه شعب بانک ملی در شهر اهواز)
71. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد خرید مجدد(مورد مطالعه: مشتریان بانک ملی در سطح شهر مشهد)
72. تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر موانع استقرار دولت الکترونیک با نقش میانجی یادگیری سازمانی در بانک ملی استان گیلان
73. بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر تبلغات شفاهی در بین مشتریان شعب بانک ملی استان هرمزگان
74. بررسی نقش مهارت های اجتماعی و هیجانی در بهبود کیفیت ارائه خدمات (مطالعه موردی: بانک ملی شهر زاهدان)
75. بررسی تاثیر ویژگی های مالی شرکت ها بر عملکرد مالی (مطالعه موردی: مدیران بانک ملی استان آذربایجان شرقی )
76. تاثیر هوش تجاری و ریسک پذیری بر بهره وری سازمانی در شعب بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد
77. بررسی هوش تجاری و نوآوری سازمانی و یادگیری بر عملکرد مالی بانک ها (مورد مطالعه : بانک ملی )
78. مکانیابی شعبه جدید بانک ملی به روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین (مطالعه موردی: شهر بوشهر)
79. طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان گلستان)
80. سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای
81. نقش کیفیت خدمات الکترونیکی، در ارزش ویژه ی برند، در شعب منتخب بانک ملی استان همدان
82. مدل بانکداری جامع بانک ملی ایران مبتنی بر نیازهای مشتریان در ابعاد شرکتی، اختصاصی، خرد، تجاری
83. بررسی عوامل موثر بر فراوانی استفاده از همراه بانک در بین مشتریان بانک ملی شهر اصفهان
84. تبیین عوامل اجتماعی موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت افکار عمومی مشتریان بانک ملی ایران
85. تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی : شعب بانک ملی شهر تبریز)
86. بررسی وضعیت استقرار ابعاد چهارگانه رفتاری مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب بانک ملی شهر اصفهان
87. بررسی تاثیر مشارکت در بودجهبندی بر رفتارهای شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی استان آذربایجان غربی)
88. بررسی تاثیر نوآوری با نقش میانجی تعامل مشتری بر ارزش های رفتاری در مشتریان بانک ملی
89. تاثیر کیفیت و عدالت خدمات مالی بر رضایت مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان مازندران)
90. بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و نشاط سازمانی شعب بانک ملی استان هرمزگان
91. بررسی رابطه حسابداری منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان در بانک ملی استان آذربایجان غربی
92. تحلیل مکانی- فضایی شعب بانک ملی شهر رشت به منظور خدمات رسانی بهینه به مشتریان
93. بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران
94. بررسی نقش مقاومت پرسنل در مقابل تغییرات سازمان (مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی شهر تهران)
95. بررسی میزان یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی (بر اساس مدل پیترسنج)
96. سیرتکاملی حسابداری با تاکید بر نقش بانک ملی در پایه گذاری حسابداری نوین در ایران
97. بررسی رابطه بین مولفه های نگرش سازمانی با جو سازمانی (مطالعه موردی بانک ملی)
98. بررسی تاثیر تحول دیجیتال بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان بانک ملی شعباستان آذربایجان شرقی
99. شناسایی موانع اجتماعی دستیابی کارکنان زن بانک ملی شهر تهران به موقعیت های مدیریتی
100. شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش