مقالات بانک ایران زمین در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک ایران زمین درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک ایران زمین جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 28 مقاله در زمینه بانک ایران زمین استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک ایران زمین

لیست مقالات بانک ایران زمین در صنعت بانکداری

1. بررسی تاثیر فناوری مالی در صنعت بانکداری مبتنی بر الگوی AHP فازی (مورد مطالعه: شعب بانک ایران زمین در استانهای مازندران و گیلان)
2. بررسی رابطه رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ایران زمین شعب تهران)
3. ارائه مدل کار امد برای بانک ایران زمین زابل با دسته بندی ارباب رجوع جهت بهبود ارتباط با ارباب رجوع
4. بررسی تاثیر تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی شهرت شرکت
5. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر حفظ مشتری با توجه به نقش میانجی تعهد و رضایتمندی مشتری در شعب بانک ایران زمین استان گلستان
6. رابطه حمایت سازمانی با اشتیاق شغلی کارکنان بانک کارآفرین
7. تاثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات در بانک ایران زمین
8. بررسی چگونگی آینده نگری بانکداری با تاکید بر مدیریت و توسعه منابع انسانی در بانک ایران زمین
9. بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی E-SCM بر صنعت بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: بانک ایران زمین)
10. ارزیابی عملکرد با رویکرد ترکیبی BSC و FAHP و FTOPSIS مورد مطالعه: شعب بانک ایران زمین شهرستان اهواز
11. بررسی نقش کیفیت ادراک شده خدمات و تبلیغات در تصویر ذهنی مثبت مشتریان از برند بانک ایران زمین
12. بررسی مدیریت منابع انسانی در بانک ایران زمین
13. ارزیابی عملکرد با رویکرد ترکیبی BSC و FAHP و FTOPSIS مطالعه موردی: شعب بانک ایران زمین استان خوزستان
14. بررسی تاثیر انتظارات مشتری و ارزش درک شده بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی رضایتمندی مشتری در بانک ایران زمین شعب مشهد
15. تدوین الگوی وفادارسازی مشتریان در بانک ایران زمین
16. ارزیابی عملکرد بانک ایران زمین با رویکرد ترکیبی BSC و تصمیم گیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه: شعب استان خوزستان)
17. خوشه بندی مشتریان بانک ایران زمین جهت کارایی آن در بانکداری الکترونیک
18. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ایران زمین (مطالعه موردی: شعب کیش)
19. بررسی تاثیر فناوری های ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ایران زمین، شعب کیش
20. بررسی انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکهای خصوصی با استفاده از مدل سروکوئال (مورد مطالعه: مشتریان بانک ایران زمین استانهای، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)
21. سنجش تأثیر رفتار کارکنان بر رضایت مشتریان و ایجاد اعتماد به بانک در ذهن مشتری مطالعه موردی بانک ایران زمین
22. ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی : نمونه مطالعاتی بانک ایران زمین
23. تعیین رابطه چابکی سازمانی و هوش رقابتی کارکنان شعب بانک ایران زمین استان مازندران
24. بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی (مطالعه موردی:شعب بانک ایران زمین استان مازندران)
25. بررسی رابطه بالندگی سازمانی با رفتار شهروندی در بانک ایران زمین (شهر تهران)
26. بررسی اثر راهبردهای مدیریت استعداد بررضایت شغلی کارکنان بانک: مطالعه موردی بانک ایران زمین
27. بررسی اجرای نظام ارزیابی 360 درجه بر عملکرد نیروی انسانی بانک ایران زمین
28. نقش نوآوری در توسعه ارتباط با مشتری با تاکید بر ساختار سازمانی نوین مطالعه موردی : بانک ایران زمین