مقالات بانک حکمت ایرانیان در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک حکمت ایرانیان درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک حکمت ایرانیان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 32 مقاله در زمینه بانک حکمت ایرانیان استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک حکمت ایرانیان

لیست مقالات بانک حکمت ایرانیان در صنعت بانکداری

1. بازاریابی رابطه ای و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری (موردمطالعه: بانک حکمت ایرانیان)
2. شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای شخصیتی و جمعیت شناختی پذیرش سازوکارهای بازی گونگی، به منظور افزایش تعامل در باشگاه مشتریان بانکی (نمونه پژوهش: بانک حکمت ایرانیان)
3. بررسی تاثیر مولفه های بازارگرایی بر عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیل گر نوآوری (مطالعه موردی بانک حکمت)
4. ارزیابی اثربخشی تبلیغات در ارتقای توان رقابتی سامازمانها با بهره گیری از مدل آیدا(مطالعه موردی :بانک حکمت ایرانیان)
5. تاثیر سرمایه فرهنگی و سرمایه روانی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی فردی کارکنان مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان
6. تاثیر هوش هیجانی و بازاریابی درونی بر مشتری گرایی و کیفیت خدمات
7. بررسی تاثیر رهبری تحولآفرین و کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری ارزش اجتماعی (موردمطالعه: بانک حکمت ایرانیان)
8. تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی)
9. ارائه راهکاری نوین برای طراحی و پیاده سازی سیستمهای مبتنی بر گیمیفیکیشن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
10. بازاریابی رابطه ای و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری (موردمطالعه: بانک حکمت ایرانیان)
11. تعیین کارایی و رتبه بندی شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: بانک حکمت ایرانیان)
12. شناسایی اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای شکل گیری نظام هوشمندی استراتژیک در بانکداری خرد (مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان)
13. تدوین الگوی مدیریت دانش (شناسایی زیرساخت ها، ابزارها و حوزه های دانشی)
14. بررسی نقش مولفه های کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک در رضایت مندی مشتریان مطالعه موردی: بانک حکمت ایرانیان استان خوزستان
15. نقش راهبرد بازاریابی رابطه مند در ارتقای وفاداری مشتریان در شرایط رقابتی (مطالعه موردی : بانک حکمت ایرانیان)
16. بررسی نقش پیشران عزت نفس سازمانی در توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه: (بانک حکمت ایرانیان)
17. بررسی تاثیر رفع تحریم ها بر صنعت بانکداری ایران و ارایه راهکار جهت بهره گیری از×فرصت ها و کاهش تهدیدهای پیش روی بانک حکمت ایرانیان
18. مدیریت و رتبه بندی فرهنگ نوآوری در بانک حکمت ایرانیان (با رویکرد MCDM
19. بررسی تاثیر شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی بر بهبود کارایی مطالعه موردی : شعب بانک حکمت ایرانیان مشهد
20. امکان سنجی استقرار نظام جانشین پروری از جنبه حمایت و هدایت مدیریت ارشد در بانک حکمت ایرانیان
21. تعیین واولویت بندی زیر ساختهای مناسب به منظور پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در بانک حکمت ایرانیان
22. بررسی شناخت عوامل زیرساختی مرتبط با پیاده سازی مدیریت دانش در بانک حکمت ایرانیان
23. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در بهره وری مدیران (مطالعه موردی: حوزه ستادی بانک حکمت ایرانیان)
24. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتیمورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان شعبه سرپرستی جنوب کشور
25. بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمدسازی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی بانک حکمت ایرانیان)
26. شىاسایی ترجیحات مشتریان در صنعت بانکداری مورد مطالعه: بانک حکمت ایرانیان
27. بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با استفاده از مدل آکر از دیدگاه مشتریان در بانک حکمت ایرانیان
28. شناسایی و بررسی مولفه های فرهنگی در بانک حکمت ایرانیان و چگونگی پیاده سازی مولفه هایمورد نظر براساس مدل فرهنگی ادگارشاین
29. بررسی مقایسهای وضعیت آموزش و بهسازی کارکنان در دو بانک تجارت و بانک حکمت ایرانیان
30. بررسی نقش شایستگیهای رهبری روسای شعب برعملکرد بانک حکمت ایرانیان
31. بررسی تاثیر هوش هیجانی و بازاریابی درونی بر مشتری گرایی در بانک حکمت ایرانیان شعب تحت پوشش سرپرستی شرق و غرب استان تهران
32. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت خدمات ارائه شده در بانک حکمت ایرانیان شعب تحت پوشش سرپرستی شرق و غرب استان تهران