مقالات حقوق بانکداری در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات حقوق بانکداری درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه حقوق بانکداری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 298 مقاله در زمینه حقوق بانکداری استخراج شده است.

لیست مقالات حقوق بانکداری در صنعت بانکداری

1. بررسی آثار ناشی از عقد ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت و مقایسه آن با ضمانت نامه بانکی
2. بررسی ماهیت و وضعیت حقوقی قرارداد خرید دین با امعان نظر به موازین فقهی و مقررات بانکی
3. بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران
4. نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جای گزینی آن با نظام گزیر (resolution) برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور
5. بررسی کاربرد عقد مرابحه در نظام بانکی با تاکید بر فقه و حقوق موضوعه
6. عقد مشارکت در حقوق مدنی و نظام بانکی ایران
7. بزرسی تطبیقی تسهیلات بانکی در حقوق ایران وفرانسه
8. بررسی راهکارهای حقوقی نظارت بر بانکداری بین المللی بین المللی
9. الزامات حقوقی بانکداری خصوصی در ایران
10. تحلیل مبانی تاسیس حقوقی جعاله در حقوق داخلی
11. نقش حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق ذی نفعان در بانکداری اسلامی
12. جعاله در نظام بانکداری اسلامی
13. مقابله با تروریسم مالی در اسناد حقوق بین الملل
14. تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل
15. پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی
16. بررسی و تحلیل تحولات نوین اقتصادی در حسابداری مدیریت
17. حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار
18. عقد مشارکت مدنی در نظام بانکی کشورهای اسلامی و حقوق موضوعه ایران
19. بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
20. ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی
21. بررسی شروط و تعهدات ضمانت خواه در ضمانت¬ نامه¬های بانکی
22. مبادی جرم شناختی پیشگیرانه و مدیریت در جرم در جرایم بانکی در حقوق ایران
23. شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران
24. کاربرد شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات بین المللی (ADR)
25. تفسیر قرارداد در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بر مبنای رویه قضایی
26. بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات، حقوق مالکیت و تسهیلات بانکی
27. مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری در حقوق ایران
28. بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
29. تحلیل حقوقی و اقتصادی سود معین در مضاربه بانکی
30. تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران
31. تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی ایران با تاکید بر کارایی اقتصادی
32. مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بینالملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی
33. بررسی جرم پولشویی از منظر اسناد بین الملل و حقوق موضوعه ایران
34. نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر
35. تحلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران
36. تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
37. زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تاخیر تادیه و تطبیق با حقوق کامنلا و فرانسه
38. طراحی الگوی نهادگرایی حفظ حقوق شهروندان سپرده ‎گذار در بحران ‌های بانکی کلان‎شهر تهران با استفاده از تحلیل مضمون
39. استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی
40. تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران
41. نقش داوری در حل اختلافات بانکی بین کشورها
42. مطالعه حقوقی خصوصی‌سازی در نظام بانکی
43. وصول مطالبات بانکی با تاکید بر سفته و چک در پرتو حقوق بانکی
44. تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی (مورد مطالعه: فناوری مالی)
45. بررسی اجاره منتهی به تملیک در حقوق کامن لا "انطباق آن با قانون بانکداری سلامی کشورمالزی
46. نقش دولت در نظارت شرعی بر سیستم بانکداری اسلامی
47. فقه امامیه و بانکداری اسلامی
48. بررسی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مصر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی
49. تحلیل رویکرد حقوق ایران و حقوق بین الملل در خصوص جرم پولشویی و چالش ها
50. مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا
51. بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی
52. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایرا ن
53. نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
54. بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بین الملل
55. بررسی جرم پولشویی به مثابه تامین مالی تروریسم
56. بررسی ابعاد حقوقی و فقهی پولشویی
57. بررسی جرم پولشویی از منظر بانک جهانی و حقوق موضوعه ایران
58. تحلیلی بر قوانین وضع شده در رابطه با جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران
59. نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی
60. نجات از درون (Bail-in): امکان سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار نجات از درون در نظام بانکداری بدون ربا ایران
61. آثار عدم اجرای تعهدات طرفین در عقود مشارکت بانکی در فقه امامیه و حقوق ایران
62. تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها درنظام بانکداری بدون ربا
63. بررسی حقوقی بانکداری اسلامی به عنوان ابزاری برای تامین سرمایه مالی و اقتصادی
64. بار اثبات پولشویی و چالش های فقهی و حقوقی آن
65. معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم انداز
66. آسیب شناسی حقوقی بانک های خصوصی از منظر قراردادهای ضمانت نامه های بانکی
67. بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام ، تولیدات شرکت و صنعت
68. نظام های بانکداری، چالش ها و موانع اجرایی قانون عملیات بانکی در ایران و کشورهای همسایه
69. بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران
70. بررسی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک - مطالعه موردی بانک تجارت
71. بررسی جایگاه حقوقی موسسه های اعتباری غیربانکی در نظام مالی ایران
72. نقش بانک ها در ایجاد سپرده گذاری سود دهی در نظام حقوقی کشور
73. بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی در نظام قضایی کنونی
74. رابطه رازداری بانکی و جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
75. ماهیت حقوقی حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی
76. حقوق شرکت های بانک ها با تکیه بر نقد و بررسی اساسنامه نمونه بانک مرکزی
77. بررسى حقوقی و اقتصادى اوراق قرضه در بانکداری اسلامی
78. بررسی حقوقی کارت های اعتباری و عناصر تشکیل دهنده آن بر مبنای عقد مرابحه و دیگر عقود در نظام بانکی و اقتصادی کشور
79. مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
80. ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار
81. بررسی ماده 768 قانون مدنی در فقه و حقوق ایران
82. قواعد حاکم بر حقوق ورشکستگی بانک های چندملیتی
83. ورشکستگی بانک های چند ملیتی در حقوق تجارت بین الملل
84. شناخت ابزارهای تشویقی موثر در وصول مطالبات معوق از مشتریان حقوقی بانک صادرات و اولویت بندی آن
85. بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی
86. عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک صادرات به روش لاجیت
87. اعتبار سنجی مشتریان حقوقی بانک تجارت مطالعه موردی : مدیریت شعب شمال شرق تهران
88. ابعاد حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی L/C در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی(UCP600)
89. ارزیابی ماهیت حقوقی بیمه اتکایی در فقه اسلامی شیعه و اتحادیه اروپایی
90. ارزیابی مزایا و معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
91. بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
92. مطالعه روش های پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل
93. بررسی تاثیر تحریم های بانکی بر اقتصاد و مبادلات بازرگانی با رویکرد حقوقی
94. بررسی ماده 768 قانون مدنی از منظر فقهی و حقوقی
95. تحلیل و بررسی حدود اعتبار تعهد حسن انجام کار و تضمین آن از دیدگاه فقهی و حقوقی
96. تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی
97. بررسی حقوق بانکداری الکترونیک در راستای توسعه اقتصادی
98. ماهیت پول الکترونیکی و مسائل حقوقی آن
99. ابعاد حقوقی توقف و ورشکستگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری با تاکید بر نظام حقوقی ایران
100. مزایا، معایب و مسائل کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعه: مسائل حقوقی پرداخت و اسناد تجاری الکترونیک ایران)