مقالات بانک توسعه صادرات ایران در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک توسعه صادرات ایران درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک توسعه صادرات ایران جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 70 مقاله در زمینه بانک توسعه صادرات ایران استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک توسعه صادرات ایران

لیست مقالات بانک توسعه صادرات ایران در صنعت بانکداری

1. بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی بین المللی در مدل کسب و کار بانکی (مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران)
2. طراحی صکوک قابل عرضه در تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی : بانک توسعه صادرات)
3. تاثیر جو سازمانی بر ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد شعب مراکز استانی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل ارزیابی مالتیک
4. تاثیر دانش خارجی بر ارزش ویژه برند از طریق دو متغیر میانجی زنجیره دانش و کیفیت خدمات . مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران
5. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انضباط مالی سازمانی در بین كاركنان بانك توسعه صادرات ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی
6. تاثیر شایستگی های اجتماعی و فردی سرمایه های انسانی بر اخلاق کاری با متغیر میانجی اعتماد بین کارکنان (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات)
7. بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار مشتری محور با توجه نقش میانجی مهارت کارکنان بانک توسعه صادرات ایران
8. ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران
9. بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
10. بررسی ارتباط بین سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری محوری با وفاداری مشتریان نسبت به خدمات بانکی (مورد بررسی: بانک توسعه صادرات کرمان)
11. بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجتماعی بر عملکرد مبتنی بر ارزیابی متوازن با در نظر گرفتن نقش رابطه تجاری و ریسک محیطی در بانک توسعه صادرات ایران
12. بررسی تاثیر کارکرد سیستم هوش تجاری بر بهبود عملکرد مبارزه با پولشویی (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
13. شناسایی استراتژی های فروش پایانه های pos در بازار رقابتی بانک ها (مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایلام)
14. بررسی ارتباط بین سطح بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مشتری محوری با وفاداری مشتریان نسبت به خدمات بانکی مورد بررسی: بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی کرمان
15. آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل سه شاخگی
16. بررسی ارتباط ریسک اعتباری صادرات، مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران
17. بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک توسعه صادرات ایران
18. تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش
19. سنجش جایگاه فرهنگ در پیاده سازی مدیریت دانش در یک بانک تخصصی از طریق KMAT
20. بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک توسعه صادرات ایران
21. بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک توسعه صادرات ایران
22. ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی- عضلانی اندام فوقانی در کارمندان زن بانک توسعه صادرات ایران
23. تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش واسط رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
24. بررسی وضعیت چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران استان تهران)
25. شناسایی و اندازه گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان
26. تدوین استراتژی های مناسب بازاریابی در جهت ورود به بازارهای بین المللی با رویکرد سوات: (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران)
27. سیستم استعلام ضمانت نامه های صادره در بانک توسعه صادرات ایران تحت شبکه اینترنت
28. بررسی تاثیر رهبری اصیل از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران
29. بررسی وضعیت هوش سازمانی در سازمان های دولتی(مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ایران استان تهران)
30. بررسی تاثیر مجازی سازی ساختار سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان بانک توسعه صادرات ایران
31. شناسایی عوامل موثر بر بدهی های معوق بانک توسعه صادرات ایران
32. مطالعه عوامل موثر بر فرایند مستندسازی تجربیات کارکنان مطالعه موردی: کارکنان شاغل در شعب تهران بانک توسعه صادرات ایران
33. بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد عاطفی کارمندان در بانک توسعه صادرات
34. اثر رهبری تحول آفرین با نقش میانجی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شعب بانک توسعه صادرات ایران
35. بررسی تاثیر برقراری مدیریت استراتژیک بر بهبود نوآوری کارکنان در شعب بانک توسعه صادرات ایران در شهر تهران
36. بررسی تاثیر شاخصهای قیمت صادرکننده و بورس بر مدلهای اعتبارسنجی تسهیلات بانکها(مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران)
37. رابطه کیفیت خدمات، ارزش و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتریان بانک ها مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران
38. بررسی تاثیر اجرای نوآوری نیروی فروش بر روی عملکرد نیروی فروش در بانک توسعه صادرات
39. بررسی تاثیر مشتری گرایی بر روی خلاقیت نیروی فروش در بانک توسعه صادرات
40. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه نام تجاری (مورد مطالعه: شعب بانک توسعه صادرات ایران)
41. بررسی تاثیر عوامل کیفی رتبه بندی اعتباری مشتریان در کاهش مطالبات معوق بانکی در بانک توسعه صادرات ایران
42. بررسی تاثیر عوامل کمی رتبه بندی اعتباری مشتریان در کاهش مطالبات معوق بانکی در بانک توسعه صادرات ایران
43. بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت دانش کارکنان در بانک توسعه صادرات ایران
44. تعیین عوامل مؤثر در مدیریت ساختار سرمایه بانک توسعه صادرات ایران با به کارگیری رویکرد داده کاوی
45. مدیریت ساختار سرمایه و ارتباط آن با سود آوری بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای 1371 الی 1389
46. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی (بانک توسعه صادرات)
47. بررسی ارتباط بین هوش سازمانی باچابکی سازمان مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران استان تهران
48. روش های کارآمد برای کنترل ریسک اعتباری و کاهش اقلام معوق تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران
49. بررسی تأثیر فعالیت های مربوط به جذب و نگهداری مشتریان نمونه بر عملکرد مالی(مورد مطالعاتی بانک توسعه صادرات)
50. بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با جذب و تجهیز منابع در شعب منتخب بانک توسعه صادرات ایران
51. سیستم شناسایی و مدیریت استعداد موردکاوی: طرح شناسایی و مدیریت استعداد در مرکز آموزش وپژوهش بانک توسعه صادرات
52. بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی و ساختارسازمانی برعملکرد سازمانی بانک ها و موسسات مالی موردمطالعه بانک توسعه صادرات ایران
53. بهینه سازی مدیریت نقدینگی در بانک توسعه صادرات ایران
54. بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمان طالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران
55. بانک توسعه صادرات ایران-بودن یا نبودن(از دیدگاه صادر کنندگان)
56. بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی بانک توسعه صادرات ایران
57. ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادراتایران
58. بررسی تاثیر برخی متغیرهای مدیریتی - سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان بخش اعتبارات بانک توسعه صادرات)
59. رابطه میان ارزش های سازمانی با تعهد سازمانیمورد مطالعه بانک توسعه صادرات
60. بررسی تأثیر آموزش و توانمندسازی کارکنان بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شعب بانک توسعه صادرات ایران)
61. بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت با مدیریت کارائی کارکنان شعب بانک توسعه صادرات ایران
62. رابطه میان ارزش های سازمانی با تعهد سازمانی مورد مطالعه بانک توسعه صادرات
63. بررسی نقش میانجی تعهد و تصور شرکت بر شکل گیری وفاداری مشتری (مطالعه موردی:شعب بانک توسعه صادرات استان گیلان)
64. عوامل موثر بر جذب منابع مالی در بانکداری نوین مطالعه موردی: بانک توسعه صادرات ایران
65. امکان سنجی زیرساخت فناوری اطلاعات به منظور اجرای مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات ایران بر پایه KMAT
66. ارائه مدلی از ویژگیهای سیستم پرداخت با موبایل در بانک توسعه صادرات
67. آسیب شناسی وضعیت معیار پرورش منابع انسانی در بانک توسعه صادرات ایران بر اساس مدل تعالی منابع انسانی
68. طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران
69. تعیین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری