مقالات بانک گردشگری در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک گردشگری درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک گردشگری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 28 مقاله در زمینه بانک گردشگری استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک گردشگری

لیست مقالات بانک گردشگری در صنعت بانکداری

1. شناسایی چالش های نوین مدیریت منابع انسانی با همه گیری پاندمی کووی د- ۱۹ با تاکید بر سطح رفاهی کارکنان (مورد مطالعه: بانک گردشگری)
2. تاثیر توانمندسازی و آموزش کارکنان بر تعهد سازمانی، عملکرد و کار تیمیدر بین کارکنان بانک گردشگری شهر یاسوج
3. بررسی فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی بر بهبود عملکرد (مطالعه موردی: بانک گردشگری استان تهران)
4. سنجش ادراک مشتریان از تسهیلات عقد مرابحه در بانک گردشگری شهر تهران
5. بررسی تاثیر مولفه های بازار گرائی بر گرایش کار آفرینانه و تحلیل نتایج در ایجاد یادگیری سازمانی و عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شعب بانک گردشگری کشور)
6. بررسی رابطه بین انواع پاداش و رضایت شغلی پرسنل- مطالعه موردی: بانک گردشگری
7. نقش رهبری اخلاقی مدیران بر اشتیاق شغلی پرسنل بانک گردشگری
8. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ماندگاری مشتریان بانک با استفاده از روش های دیمتل و تاپسیس فازی
9. بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بر اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنلاین بانک گردشگری (نمونه: شهر تهران)
10. بررسی تاثیر نوآوری تکنولوژی در بانکداری الکترونیک بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک گردشگری شعب شهر تهران)
11. نقش جهت گیری اخلاقی و جنسیت در قضاوت اخلاقی کارکنان مالی بانک گردشگری
12. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: بانک گردشگری مشهد)
13. ساخت شهرت بانک گردشگری و ارزش ویژه برند از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی با میانجی گری اعتماد
14. تاثیر مشعوف سازی مشتریان بر بلوغ و هویت فردی در بانک گردشگری اردبیل
15. بررسی تاثیر بازارگرایی و کارآفرینی بر عملکرد بازاریابی (شعب بانک گردشگری شهر تهران)
16. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری
17. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر کیفیت خدمات با تاکید بر نقش دانش مشتری
18. بررسی معنویت در محیط کار و بهره وری نیروی سازمانی در بانکگردشگری
19. بررسی تاثیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیم گیری مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران بانک گردشگری تهران)
20. تاثیرکیفیت خدمات بر وفاداری و سهم مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (مطالعه موردی : بانک گردشگری شعبه تبریز)
21. بررسی رابطه سبک های تفکر، خودرکارآمدی با اهمال کاری کارکنان بانک گردشگری
22. ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و شبکه ی عصبی (مطالعه موردی شعب بانک گردشگری تهران)
23. بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در بانک گردشگری
24. بازل و چالش ذینفعان نسبت کفایت سرمایه: مطالعه موردی بانک گردشگری
25. معنویت در محیط کار و بهره وری سازمانی در بانک گردشگری
26. سنجش کارایی بانک گردشگری بر اساس تحلیل پوششی داده ها DEA
27. تعیین رابطه هوش هیجانی با عملکرد کارکنان در شعب منتخب بانک گردشگری
28. بررسی رابطه شاخصهای پرورش سرمایه انسانی با عملکرد سازمان مطالعه موردی بانک گردشگری