مقالات بانک ملت در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک ملت درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک ملت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 996 مقاله در زمینه بانک ملت استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک ملت

لیست مقالات بانک ملت در صنعت بانکداری

1. تاثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری مالی دیجیتال با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های مدیران در بانک های مستقر در شهر شیراز
2. شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تاکید بر نقش منابع انسانی
3. بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط میان آگاهی کارکنان درتعامل با مشتریان در راستای اهداف سازمانی
4. پایش حصار شیشه ای اطلاعات بر بدبینی سازمانی
5. توسعه عملکرد شرکت: نقش گرایش به برند در بازاریابی کسب و کار
6. بررسی رابطه عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی
7. ارتقای عملکرد شرکت با تاکید بر نقش نوآوری و کسب و بکارگیری هوشمندی بازار
8. بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک؛ نقش میانجی هویت اجتماعی
9. بررسی نقش میانجی هویت یابی مشتری با برند و ارزش ویژه برند بر رابطه بین نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان بر تمایل به پرداخت مصرف کننده (مورد مطالعه: بانک ملت)
10. بررسی تاثیر ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و اعتماد (مورد مطالعه: مشتریان خودپرداز بانک ملت شهر تهران)
11. تاثیر شهرت سازمانی بر وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی رضایت، احساس هویت و تعهد مشتری(مطالعه موردی: شعب بانک ملت در شهر رشت)
12. بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها با توجه به نقش میانجی عملکرد غیرمالی(مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر تهران)
13. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران
14. بررسی تاثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (مورد مطالعه: بانک ملت)
15. بررسی نیازسنجی مشتریان و رابطه آن با توسعه و مفهوم سازی محصولات منطبق با نیاز مشتریان دربانکداری شرکتی مطالعه موردی : بانک ملت مدیریت شعب منطقه ۴ تهران
16. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمند ساز ی روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانیکارکنان بانک ملت در استان گلستا ن
17. ارزشگذاری برند بانک ها مبتنی بر مدل های ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان)
18. تاثیر اجرای مدیریت روابط با مشتری بر سودآوری بانک با نقش درک مشتری از کیفیت، رضایت، وفاداری، درگیری و حفظ مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت)
19. تعیین میزان شیوع کمردرد و ناتوانی ناشی از آن در کارکنان بانک ملت شعب غرب تهران (منطقه چهار و شش بانک ها) در سال ۱۳۸۱
20. بررسی تاثیر تعهد موثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطه تعهد موثر مشتریان به سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)
21. مدل ساختاری از نقش ارزش ادراک شده در رابطه میان اعتماد الکترونیکی و کیفیت خدمات الکترونیکی با قصد خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)
22. شناسایی و رتبه بندی و ارائه راهبردهای ممکن جهت بکارگیری تجارت الکترونیک بااستفاده از تکنیک های دلفی، AHP و SWOT (مورد مطالعه: بانک ملت استانخوزستان)
23. بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)
24. بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت)
25. بررسی عوامل موثر برریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی در ایران و بانکداری متعارف درترکیه (مطالعه موردی بانک ملت ایران و آ ک بانک ترکیه)
26. شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال های الکترونیک با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت در سطح شهر ایلام)
27. طراحی مدلی برای فعال سازی برند داخلی در سازمان های خدماتی از منظر فعالیت های مدیریت منابع انسانی برندمحور (مطالعه موردی بانک ملت)
28. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد محیطی (مورد مطالعه: بانک ملت در استان مازندران)
29. رتبه بندی عوامل انگیزش شغلی موثر برنظارت مالی مدیران با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی مورد مطالعه: اداره کارگزینی بانک ملت شیراز
30. تاثیر مشتری گرایی و رقیبگرایی بر توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی مدیریت استراتژیک برند در بانک ملت استان گلستان
31. بررسی تاثیر سازگاری درک شده بر آگاهی درک شده با نقش میانجی اعتماد درک شده (مورد مطالعه: بانک ملت شعب غرب تهران)
32. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ها و نقش آن در بانکداری اسلامی ( مطالعه موردی بانک ملت)
33. بررسی تاثیر استراتژی تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی استراتژی پایداری (مورد مطالعه بانک ملت شهرستان کرمانشاه)
34. ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: بانک ملت)
35. ارائه الگوی همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار در راستای بهبود عملکرد در نظام بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت)
36. بررسی تاثیر ویژگی های تعاملی و کارکردی شبکه های اجتماعی بر عملکرد بانک ها (مورد مطالعه بانک ملت استان قزوین)
37. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتریان با در نظرگرفتن متغیرمیانجی کیفیت خدمات الکترونیکی(مطالعه موردی :شعب بانک ملت گرگان)
38. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد مالی سازمان با نقش میانجی کیفیت رابطه؛ مطالعه موردی: شعب بانک ملت تبریز
39. بررسی تاثیر ویژگی های تعاملی و کارکردی شبکه های اجتماعی بر عملکرد بانک ها (مورد مطالعه بانک ملت استان قزوین)
40. تاثیر جهت دهی بازار و نو آوری در خدمات به مشتریان بر ارزش ادراک شدهمشتری (مورد مطالعه: بانک ملت زنجان)
41. شناسایی عوامل موثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور
42. بررسی نقش فعالیت های مدیریت منابع انسانی در راستای بهبود کیفیت خدمات سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)
43. مطالعه رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) کارآمد با میزان اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان شعب بانک ملت
44. سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه : بانک ملت)
45. تاثیر اقذامات منابع انسانی استراتژیک بر رفتار شهرونذی سازمانی با میانجی گری تناسب شخص-سازمان (مورد مطالعه: بانک ملت)
46. بررسی رابطه بین عوامل مدیریت تجربه با مشتریان (CEM) با کیفیت رابطه مشتری در بانک ملت استان آذربایجان شرقی
47. تاثیر ساختار بودجه ریزی و شایسته سالاری بر عملکرد مالی کارکنان (مورد مطالعه : شعب بانک ملت استان آذربایجان غربی )
48. شناسایی و اولویت بندی آسیب های تنوع فرهنگی در مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر اردبیل)
49. بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر عملکرد ستاد مرکزی بانک ملت تهران با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه چابکی سازمانی
50. بررسی خصوصی سازی بانک ملت و تاثیر آن بر تغییر عملکرد سازمانی مدیریت شعب استان خوزستان (حوزه دزفول)
51. بررسی رضایت و تعهد کاری نیروی انسانی با تاثیرپذیری از ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک ملت شهر تنکابن
52. ارائه مدلی جهت بهبود امنیت اینترنت اشیا با استفاده از زیرساخت بلاک چین (مطالعه موردی : در بانک ملت)
53. بررسی تاثیر ساختار و آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی هوش رقابتی (مورد مطالعه: بانک ملت)
54. مطالعه مروری ارتباط بین نوع استراتژی و مشارکت حسابداران در فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک در بانک ملت مشهد
55. بررسی نقش هوش هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران)‎
56. طراحی مدل نوآوری خدمات و بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک ملت استان آذربایجان شرقی
57. تاثیر سرمایه اجتماعی و روحیه خدمتی و مسئولیت اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان در بانک ملت شهر اردبیل
58. بررسی تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر چابکی و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: مدیران بانک ملت استان گیلان)
59. استراتژی های توسعه منابع انسانی بر مبنای الگوی رفتار خود توسعه ای مورد مطالعه : بانک ملت
60. ارائه مدلی مفهومی جهت تبیین عوامل کلیدی موثر بر تصمیم خرید مشتریان بانکداری اینترنتی بانک ملت
61. مدیریت سرمایه انسانی، اجتماعی و عاطفی با رویکردی اثربخش در موفقیت شغلی: مطالعه موردی بانک ملت
62. شناسایی و بررسی عوامل موثر بر اکوسیستم بازاریابی دیجیتال در صنعت بانکداری (مورد مطالعه: بانک ملت)
63. تاثیر رابطه فناوری های نوین با کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی مطالعه موردی بانک ملت مشهد
64. بخش بندی بازار بانکداری خرد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان: مطالعه ای در بانک ملت
65. ارتقای عملکرد سازمان با تاکید بر کسب و به کارگیری هوشمندی بازار: مطالعه موردی بانک ملت
66. شناسایی و رتبه بندی حسابداری ابزارهای نوین مالی در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: بانک ملت)
67. رابطه بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی کارکنان مورد مطالعه: کارگزینی بانک ملت شیراز
68. بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش؛ مورد مطالعه: کارکنان بانک ملت استان تهران
69. بررسی تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر بهبود عملکرد مدیران وکارکنان بانک ملت مشهد
70. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان شعب منطقه ۳ بانک ملت تهران
71. نقش استراتژی های سرمایه انسانی بر بهبود رضایت شغلی (مورد مطالعه: بانک ملت شعب تهران)
72. بررسی تاثیر قابلیت سازمانی و یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی در بانک ملت اصفهان
73. رتبه بندی ابزار ایجاد اعتماد در سازمان ها مورد مطالعه: کارگزینی بانک ملت شیراز
74. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رضایت کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملت شهرستان نوشهر)
75. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
76. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
77. پیش بینی سرمایه روانشناختی براساس ساختار سازمانی و خودکارآمدی کارکنان بانک ملت شهر شیراز
78. بررسی تاثیر ارزش مشتری بر وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر تبریز)
79. طراحی الگوی فرایندی برندسازی کارفرما در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک ملت)
80. بررسی تاثیر بازاریابی شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ارزش ویژه برند در بانک ملت
81. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملت)
82. بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری مورد مطالعه: بانک ملت شعبه چمستان
83. طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه پژوهی: بانک ملت)
84. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت شعب تهران)
85. رابطه کانال های ارتباطی با وفاداری مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک ملت)
86. طراحی الگوی تلفیقی برای خلق چشم اندازی پایدار (مطالعه موردی بانک ملت)
87. پایش فرهنگ نوآوری بر عملکرد نوآوری کارکنان شعب بانک ملت آبادان
88. برسی رابطه بین کارایی کارکنان و کیفیت عملکرد مالی بانک ملت
89. اعتبارسنجی مشتریان و تاثیر مولفه‎های آن بر مطالبات غیرجاری بانک ملت
90. بررسی کارایی هزینه ای در نظام بانکی: مطالعه موردی بانک ملت
91. بررسی تاثیر ویروس کرونا بر عملکرد بانک ملت استان ایلام
92. تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری شعب بانک ملت شهر کرمان
93. بکارگیری تکنولوژی بلاکچین در صنعت بانکداری (نمونه موردی بانک ملت)
94. بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی بر افزایش منابع بانک ملت (موردکاوی بانک ملت مشهد)
95. ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده بنیاد (مورد مطا لعه: بانک های ملت تهران)
96. تاثیر شهرت سازمانی بر وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی رضایت، احساس هویت و تعهد مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک ملت در شهر رشت)
97. تاثیر بهسازی خدمات بانکی بر رضایت مشتر ی با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD در شعب بانک ملت استان فارس
98. مدیریت دانش مشتری و تاثیر آن بر کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتری- مطالعه مقطعی در بانک ملت استان کرمانشاه
99. بررسی رابطه بین سیستم پاداش و انگیزه و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملت-منطقه پنج تهران)
100. تاثیر مولفه های سیستم های اطلاعاتی بر روی عناصر کارکردی مدیریت منابع انسانی بانک ملت در استان تهران