مقالات بانک ملت در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک ملت درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک ملت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,059 مقاله در زمینه بانک ملت استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک ملت

لیست مقالات بانک ملت در صنعت بانکداری

1. نقش واسطهای اعتبار برند در رابطه بین ارزش ویژه برند و اعتماد به برند
2. تدوین خط مشی جذب انواع سپرده در راستای بانکداری اسلامی در شعب بانک ملت استان سمنان با رهیافت برنامه-ریزی منطقه ای و مدل تغییر مکان سهم
3. مدل ساختاری از نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه میان اعتماد الکترونیکی و کیفیت خدمات الکترونیکی با قصد خرید مجدد مشتریان(مورد مطالعه: بانک ملت)
4. تاثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با درنظرگرفتن نقش خودکارآمدی مالی مشتریان بانک ملت
5. تاثیر اخذ جریمه تاخیرتادیه بر سودآوری شبکه بانکی؛ مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران
6. سنجش میزان صوری بودن قراردادهای تسهیلات بانکی: مطالعه موردی بانک ملت شیراز
7. طراحی مدل سرمایه اجتماعی و ارزیابی آن در حوزه بازاریابی بانک های ملی و ملت
8. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی با رویکرد کیفیت زندگی کاری کارکنان بانک و با استفاده از روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و ماتریس خانه کیفیت ؛ مطالعه موردی: شعب بانک ملت حوزه لنجان
9. بررسی تاثیر شیوه های الکترونیکی بازاریابی دهان به دهان بر قصد استفاده از بانکداری همراه با توجه به نقش اعتماد و درگیری مشتری(مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک ملت شهر تهران)
10. بررسی نقش روابط بین سرپرست و زیر دستان بر رضایت شغلی کارکنان از طریق حمایت درک شده و انگیزه مستقل خودکارآمدی (مطالعه ای در بانک ملت شهر زنجان)
11. تاثیر عدم وجود مسئولیت اجتماعی بانک بر پاسخ های منفی رفتاری مشتریان بانک ملت با توجه به نقش میانجی نگرش و عواطف اخلاقی و نقش تعدیلگر شناخت اجتماعی
12. تحلیل رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه بانک ملت بر اساس اطلاعات سطح تحصیلات ، شغل ، تاهل ، جنسیت ، مدیریت شعب بانکها در استانها با استفاده از خوشه بندی فازی
13. تاثیر تجربه مشتری از دریافت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی مشتری با نقش میانجی اعتماد به برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی(مورد مطالعه: بانک ملت)
14. تاثیر درگیری مشتری و پیوندهای میان فرد و برند بر عملکرد مالی ، رفتارهای مدافعه جویانه مشتری و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: بانک ملت در شهر قزوین)
15. بررسی رابطه ی بین تصور از عناصرمعنابخش برند و شناخت برند، بر اساس مدل ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری (مطالعه ی موردی بانک ملت)
16. ارائه مدلی جهت محاسبه کارایی واحدهای فناوری اطلاعات بانکی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی ادارات خدمات انفورماتیک مدیریتهای شعب بانک ملت)
17. سبک رهبری و فرهنگ مربیگری با در نظر گرفتن ابعاد و شاخص های فرهنگ مربیگری با در نظر گرفتن خلق و اجرای دیدگاه در بانک ملت
18. برر سی تاثیر داده های کلان بر عملکرد سازمان با توجه به نقش زیر ساخت فناوری اطلاعات و نوآوری هوشمندانه (مورد مطالعه؛بانک ملت)
19. مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
20. بررسی اثرگذاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان با مداخله گری سبک رهبری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت در شهر کرمان)
21. تاثیر کیفیت خدمات و انطباق ارزش مارک مصرف کننده بر وفاداری مشتری و تمایل به مراجعه به بانک (مطالعه موردی بانک ملت)
22. بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانک های تجاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مورد مطالعه شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش
23. بررسی نقش میانجی گری رقابت پذیری بر رابطه بین سواد مالی و تحمل ریسک در بین مشتریان بانک ملت استان یزد
24. بررسی رابطه علی ترومای سازمانی و سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی مدیران (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)
25. تاثیر فرهنگ سازمانی و مدیریت استراتژیک بر اجرای مدیریت کیفیت جامع: بررسی تطبیقی در شعب بانک ملت و صادرات استان گیلان
26. تاثیر رهبری کاریزماتیک و وابستگی متقابل وظایف بر رفتار نوآورانه تیم کاری با نقش میانجی توانمندی تیمی، مطالعه موردی: بانک ملت
27. بررسی نقش واسطه ای بازاریابی پایدار و بازارگرایی در تاثیر بازاریابی درونی بر عملکرد (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر مشهد)
28. ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: بانک ملت)
29. بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه : شعب بانک ملت در شهر مشهد)
30. بررسی تاثیر تداعی برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان با نقش میانجی تعهد به برند در شعب بانک ملت شهر همدان
31. بررسی نقش عوامل فردی و سازمانی بر فرایند مدیریت دانش در حوزه خدمات بانکی (مطالعه موردی، شعبات بانک ملت استان مازندران)
32. بررسی و تبیین جایگاه فضیلت سازمانی درخلق ارزش ویژه برند با استفاده از مدل آکر در شعب منتخب بانک ملت
33. بررسی تاثیر کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر میزان شکایت های حوزه بانکی (مورد مطالعه: بانک ملت مشهد شعبه احمد آباد )
34. بررسی تاثیر تجربه خدمات و اعتماد بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت در اراک)
35. بررسی رابطه بین ممیزی بازاریابی عصبی و ارایه موفق محصولات نوین بانکی از منظر مشتریان (مورد مطالعه :بانک ملت)
36. بررسی تاثیر رشد وام ها بر میزان ریسک اعتباری بانک ها (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملت استان بوشهر)
37. تاثیر بازاریابی رابطه مند در ایجاد مزیت رقابتی با تاکید بر رضایت و وفاداری مشتریان شعب بانک ملت تهران
38. واکاوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی رهبری تحولگرا (مورد مطالعه : بانک ملت شهر تهران )
39. بررسی تاثیر ساختار و آگاهی فرهنگی بر عملکرد استراتژیک با نقش میانجی هوش رقابتی (مورد مطالعه: بانک ملت)
40. بررسی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در ارتباط رهبری تحول گرایانه با تعارضات سازمانی در بانک ملت استان همدان
41. توسعه و تبیین نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک ها بر اساس مدل های هیبریدی فرایادگیر: مطالعه موردی بانک ملت
42. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و بهره وری کارکنان با عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت شهر تهران
43. بررسی تاثیر انگیزه های رضایت و اعتماد الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی مشتریان (مطالعه موردی : مشتریان بانک ملت کرمان)
44. ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)
45. تاثیر ساختار سازمانی بر ارتباطات درون سازمانی و رشد حرفه ای کارکنان بانک ملت شعب غرب تهران
46. ارزیابی اثربخشی تبلیغات چاپی مشترک بانک ملت و بیمه ما با استفاده از روش بازاریابی عصب پایه
47. بررسی عوامل اثرگذار بر رضایت و کیفیت زندگی خانواده (مورد مطالعه: شعب بانک ملت در شهر تهران)
48. بررسی تاثیر گزارشگری مالی بر شفافیت تصویر برند و بازاریابی رابطه مند در شعب بانک ملت شیراز
49. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)
50. بررسی تاثیر توانمندی نوآوری و بازار محوری بر سطح تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت شهرستان تبریز
51. ارزیابی و بهینه سازی وضعیت صف در شعب بانک ملت با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری
52. ارتقای امنیت شبکه در بانکداری الکترونیک از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
53. مطالعه نقش رسانه های اجتماعی بر عملکرد نوآوری (مورد مطالعه :شعب بانک ملت استان کردستان)
54. ارایه الگوی مکانیابی بهینه شعب بانکهای خدماترسان در شرایط بحران (موردمطالعه: بانک ملت استان قزوین)
55. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک ملت در استان گلستان
56. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظام جبران خدمات در بانک ملت شهرستان تبریز
57. بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و تمایلات مشتری در مشتریان بانک ملت تهران
58. تبیین رابطه ارائه خدمات الکترونیکی با میزان شهرت سازمانی مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران
59. اثر جریمه تاخیر تادیه بر کاهش معوقات بانکی؛ مطالعه موردی شعب بانک ملت مازندران.
60. تحلیل کیفیت خدمات نوین بانکی (اپلیکیشن موبایلی )درجذب منابع (سپرده) در بانک ملت کرمانشاه
61. تعهد سازمانی و انگیزه های مالی با تاکید بر ترفیع رتبه در بانک ملت
62. مطالعه کیفیت خدمات بانک ملت پس از واگذاری به بخش خصوصی
63. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت)
64. مطالعه نقش نوآوری بازاریابی در عملکرد شعب بانک ملت(مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان سنندج)
65. تاثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری مالی دیجیتال با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های مدیران در بانک های مستقر در شهر شیراز
66. شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تاکید بر نقش منابع انسانی
67. بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط میان آگاهی کارکنان درتعامل با مشتریان در راستای اهداف سازمانی
68. پایش حصار شیشه ای اطلاعات بر بدبینی سازمانی
69. توسعه عملکرد شرکت: نقش گرایش به برند در بازاریابی کسب و کار
70. بررسی رابطه عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی
71. ارتقای عملکرد شرکت با تاکید بر نقش نوآوری و کسب و بکارگیری هوشمندی بازار
72. بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان بانک؛ نقش میانجی هویت اجتماعی
73. بررسی نقش میانجی هویت یابی مشتری با برند و ارزش ویژه برند بر رابطه بین نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان بر تمایل به پرداخت مصرف کننده (مورد مطالعه: بانک ملت)
74. بررسی تاثیر ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی رضایت مشتری و اعتماد (مورد مطالعه: مشتریان خودپرداز بانک ملت شهر تهران)
75. تاثیر شهرت سازمانی بر وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی با توجه به نقش میانجی رضایت، احساس هویت و تعهد مشتری(مطالعه موردی: شعب بانک ملت در شهر رشت)
76. بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها با توجه به نقش میانجی عملکرد غیرمالی(مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر تهران)
77. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در سازمان‎های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی مطالعه پیمایشی بانک ملت شهر تهران
78. بررسی تاثیر پرداخت های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) (مورد مطالعه: بانک ملت)
79. بررسی نیازسنجی مشتریان و رابطه آن با توسعه و مفهوم سازی محصولات منطبق با نیاز مشتریان دربانکداری شرکتی مطالعه موردی : بانک ملت مدیریت شعب منطقه ۴ تهران
80. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمند ساز ی روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانیکارکنان بانک ملت در استان گلستا ن
81. ارزشگذاری برند بانک ها مبتنی بر مدل های ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان)
82. تاثیر اجرای مدیریت روابط با مشتری بر سودآوری بانک با نقش درک مشتری از کیفیت، رضایت، وفاداری، درگیری و حفظ مشتری (مورد مطالعه: بانک ملت)
83. تعیین میزان شیوع کمردرد و ناتوانی ناشی از آن در کارکنان بانک ملت شعب غرب تهران (منطقه چهار و شش بانک ها) در سال ۱۳۸۱
84. بررسی تاثیر تعهد موثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطه تعهد موثر مشتریان به سازمان (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)
85. مدل ساختاری از نقش ارزش ادراک شده در رابطه میان اعتماد الکترونیکی و کیفیت خدمات الکترونیکی با قصد خرید مجدد مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)
86. شناسایی و رتبه بندی و ارائه راهبردهای ممکن جهت بکارگیری تجارت الکترونیک بااستفاده از تکنیک های دلفی، AHP و SWOT (مورد مطالعه: بانک ملت استانخوزستان)
87. بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان)
88. بررسی چگونگی تاثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل‎کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش (مطالعه موردی: بانک ملت)
89. بررسی عوامل موثر برریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی در ایران و بانکداری متعارف درترکیه (مطالعه موردی بانک ملت ایران و آ ک بانک ترکیه)
90. شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال های الکترونیک با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت در سطح شهر ایلام)
91. طراحی مدلی برای فعال سازی برند داخلی در سازمان های خدماتی از منظر فعالیت های مدیریت منابع انسانی برندمحور (مطالعه موردی بانک ملت)
92. بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان و عملکرد محیطی (مورد مطالعه: بانک ملت در استان مازندران)
93. رتبه بندی عوامل انگیزش شغلی موثر برنظارت مالی مدیران با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی مورد مطالعه: اداره کارگزینی بانک ملت شیراز
94. تاثیر مشتری گرایی و رقیبگرایی بر توسعه محصول جدید با توجه به نقش میانجی مدیریت استراتژیک برند در بانک ملت استان گلستان
95. بررسی تاثیر سازگاری درک شده بر آگاهی درک شده با نقش میانجی اعتماد درک شده (مورد مطالعه: بانک ملت شعب غرب تهران)
96. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ها و نقش آن در بانکداری اسلامی ( مطالعه موردی بانک ملت)
97. بررسی تاثیر استراتژی تجارت الکترونیک بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی استراتژی پایداری (مورد مطالعه بانک ملت شهرستان کرمانشاه)
98. ارائه مدل جامع جهت اندازه گیری ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: بانک ملت)
99. ارائه الگوی همسوسازی استراتژی فناوری اطلاعات و کسب وکار در راستای بهبود عملکرد در نظام بانکداری(مورد مطالعه: بانک ملت)
100. بررسی تاثیر ویژگی های تعاملی و کارکردی شبکه های اجتماعی بر عملکرد بانک ها (مورد مطالعه بانک ملت استان قزوین)