فصلنامه زن و مطالعات خانواده

Journal of women study of family

مجوز انتشار طبق نامه شماره ۸۷/۹۰۷۴۸ مورخ ۸۷/۳/۲۹ دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ ۱۳۹۰/۶/۴ مورد تایید قرار گرفت.

اهداف و چشم انداز:
۱-گسترش مرزهای دانش در زمینه ی مطالعات زنان و خانواده.

۲-اشاعه و گسترش دانش مطالعات زنان و خانواده در حوزه های نظری و کاربردی.

۳- بررسی موضوعات و چالشهای مدیریت و ارایه ی راه حلهای مناسب .

۴- نشر نظریه ها ، یافته ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش مرتبط با مطالعات زنان و خانواده بر پایه روشهای پژوهشی معتبر.

۵-توسعه شبکه تعاملی میان محققان مطالعات زنان و خانواده در داخل و خارج کشور.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات