آقای دکتر علی هاشمیان فر

Dr. Ali Hashemianfar

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (224339)

4
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی