آقای طهمورث شیری

shiritahmures

دانشیار گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314186)

15
21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی