مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان

Journal of Gorgan University of Medical Sciences

هدف از نشر این مجله انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات گروه‎های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و موسسات علمی – پژوهشی وابسته در ایران و خارج از کشور در حوزه علوم پزشکی و رشته ‎های وابسته است.
«مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان» در سال ۱۳۷۶ به سردبیری دکتر محمدجعفر گلعلی‌پور تاسیس و اولین شماره آن در بهار سال ۱۳۷۸ منتشر گردید. با توجه به سیاست کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در سالیان قبل، ابتدا به مجلات رتبه علمی – ترویجی و سپس رتبه علمی - پژوهشی تعلق می‌گرفت. این مجله با ردیف ۵۸ رتبه‌ علمی - ترویجی را در سال ۱۳۸۰ و رتبه علمی – پژوهشی را در سال ۱۳۸۲ اخذ نمود. در ابتدا این مجله به صورت دو فصنامه منتشر گردید و از شماره بهار ۱۳۸۵ تاکنون به صورت فصلنامه به انتشار خود ادامه داده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات