آقای دکتر محسن مبینی دهکردی

Dr. Mohsen Mobini dehkordi

دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (33482)

23
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی