آقای دکتر کریم مهنام

Dr. Karim Mahnam

دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (405307)

15
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی