آقای دکتر صادق فرهادیان

Dr. Sadegh Farhadian

استادیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400295)

13
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی